Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η υφιστάμενη διοικητική δομή δεν ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου, ενώ οι προτεινόμενες θεσμικές ρυθμίσεις αναμένεται να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν την ενοποίηση και την αναδιανομή αγροτικών κτημάτων, στη βάση μίας ειδικής και εξειδικευμένης δομής,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με την Απόφασή του Αρ. 82.881 ημερομηνίας 20.6.2017 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Οικονομικών όπως προωθήσει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Αναδασμού στις δομές του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ως ξεχωριστού και εξειδικευμένου Κλάδου,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ με την ίδια απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της θέσης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις κενούμενες να καταργούνται και να αντικαθίστανται με ισάριθμες θέσεις αντίστοιχου μισθοδοτικού επιπέδου στη δομή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή του Τμήματος,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Υπουργικό Συμβούλιο με την ίδια απόφαση αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό Εσωτερικών  όπως προωθήσει τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, έτσι ώστε όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού και οι οποίες απορρέουν από αυτή να μεταβιβαστούν στο Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Μέρος Πρώτον ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 1969 έως 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 1969 έως 1997.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“αγροτικόν κτήμα” σημαίνει κτήμα καλλιεργούμενον ή τυγχάνον εκμεταλλεύσεως δι’ οιονδήποτε γεωργικόν σκοπόν και “αγροτική κτημοσύνη” ερμηνεύεται αναλόγως·

“αξία” σημαίνει την αξίαν ην η ιδιοκτησία αναμένεται να αποφέρη εάν πωληθή εν δημοσία αγορά υπό πωλητού όστις εκουσίως πωλεί ταύτην·

“γεωργία” περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν οπωρών, καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβάνουσαν παν είδος ζώων εκτρεφομένων διά την παραγωγήν τροφής, ερίου, δερμάτων ή γουναρικών ή προς χρησιμοποίησιν αυτών διά καλλιέργειαν), την χρήσιν γης διά βοσκήν, καλαθοποιϊαν ή ως λειμώνος, κήπου ή φυτωρίου ή την χρήσιν γης ως δάσους οσάκις η χρήσις αύτη είναι επικουρική της καλλιεργείας της γης διά γεωργικούς σκοπούς και “γεωργικός” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών ερμηνεύεται αναλόγως·

“δημοσίευσις” μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών σημαίνει δημοσίευσιν δι’ εκθέσεως εις δημόσιον μέρος εν τη πόλει ή τω χωρίω εντός των ορίων του οποίου κείται η περιοχή ήτις υπέστη ή θα υποστή ενοποίησιν και αναδιανομήν·

ʺΔιευθυντήςʺ σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

Νοείται ότι, οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά στο «Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας»  σε οποιαδήποτε γραμματική μορφή του, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο «Διευθυντή» στην κατάλληλη γραμματική μορφή του όρου·

“δικαιούχος ιδιοκτήτης” σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατέχει μέσα στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικό κτήμα αξίας γενικής εκτίμησης κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 όχι μικρότερης των πεντακοσίων ευρώ (€500,00)˙ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αξία γενικής εκτίμησης, “δικαιούχος ιδιοκτήτης” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει μέσα στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικό κτήμα με αξία, είτε εγγεγραμμένη είτε καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, όχι μικρότερη των τριών ευρώ (€3,00)·

“Δικαστήριον” σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει το υπό του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Επαρχιακόν Δικαστήριον·

“ενοποίησις και αναδιανομή” σημαίνει ενοποίησιν και αναδιανομήν αγροτικού κτήματος γενομένην διά παντός, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχον της επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει τον υπό του Υπουργού Εσωτερικών οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Έπαρχον·

“επηρεαζομένη περιοχή” σημαίνει την περιοχήν ήτις επηρεάζεται ή πιθανόν να επηρεασθή υπό μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” σημαίνει επιτροπήν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής συσταθείσαν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένην ως “Επιτροπή”)·

“επιτροπή εκτιμήσεως” σημαίνει την υπό του άρθρου 14 προνοουμένην επιτροπήν εκτιμήσεως·

“ιδιοκτησία” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ως ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“ιδιοκτήτης” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“καλλιεργητής” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών σημαίνει πάντα όστις είτε υπό πλήρη είτε υπό μερικήν απασχόλησιν είτε αυτοπροσώπως είτε διά των αντιπροσώπων ή υπηρετών αυτού απασχολείται εις οιονδήποτε είδος γεωργίας εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“κτήμα” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ήτις χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει διά γεωργικούς σκοπούς και ανήκει εις ιδιοκτήτην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δύναται να αποτελήται εξ ενός ή πλειόνων τεμαχίων γης ή άλλης ιδιοκτησίας·

“μέτρο ενοποίησης και αναδιανομής” περιλαμβάνει κάθε μέτρο που εφαρμόζεται σε ιδιοκτησία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών  εκμετάλλευσής της -

(α) με την αύξηση της έκτασης κτημάτων·

(β) με την εξάλειψη, σε κατάλληλες περιπτώσεις, μικρών κτημάτων, ιδιοκτησίας σε αδιανέμητες μερίδες, καθώς και δυαδικής ιδιοκτησίας γης και των δέντρων που βρίσκονται πάνω σε αυτήν· και

(γ) με ενοποίηση και αναδιανομή κτημάτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί για κάθε ένα ιδιοκτήτη ένα κτήμα ή μικρός αριθμός συγκεντρωμένων κτημάτων ικανοποιητικού μεγέθους και κανονικού σχήματος, απαλλαγμένων από εμπράγματα βάρη, που βρίσκονται σε θέση που ευνοεί την οικονομική τους εκμετάλλευση για γεωργικούς και άλλους σκοπούς και που προσφέρονται για καλλιέργεια με σύγχρονες γεωργικές και άλλες τεχνικές μεθόδους και για την εκτέλεση και την αξιοποίηση έργων εγγείου βελτίωσης στην περιοχή, περιλαμβανομένων έργων για άρδευση, αποχέτευση, διατήρηση του εδάφους, προστασία περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας, βελτίωση των μέσων προσπέλασης, δημιουργία υποδομών και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων˙

“περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής” σημαίνει περιοχήν εντός της οποίας μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής λαμβάνουν χώραν ή πρόκειται να λάβουν χώραν·

“Προϊστάμενος” [Διαγράφηκε]·

“προσωρινή επιτροπή” σημαίνει την επί τη βάσει του άρθρου 6(2) συνιστωμένην επιτροπήν·

“Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” (εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενος ως “Συνεταιρισμός”) σημαίνει Συνεταιρισμόν Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων όστις συνιστάται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

ʺΤμήμαʺ σημαίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας·

“Υπηρεσία” [Διαγράφηκε]˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Μέρος Δεύτερον ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ
Αναγκαίες αρμοδιότητες για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά για τη διάρθρωση των αναγκαίων υπηρεσιών του Τμήματος για την παροχή των αναγκαίων και κατάλληλων υπηρεσιών για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Τμήμα κατά την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου ασκεί τας κάτωθι λειτουργίας:

(α) Φέρει την ευθύνη για το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής, σύμφωνα με την αγροτική, περιβαλλοντική, περιφερειακή και αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, και συμβουλεύει τον Υπουργό για την πολιτική που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση αγροτικής και άλλης κτημοσύνης σε ό,τι αφορά τα μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής και για όλα τα συναφή θέματα˙

(β) κέκτηται εξουσίαν όπως αγοράζη, πωλή, ανταλλάσση, υποθηκεύη και εν γένει διαθέτη ακίνητον ιδιοκτησίαν και όπως κτάται είτε δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή άλλως οιανδήποτε ιδιοκτησίαν διά τους σκοπούς οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής:

Νοείται ότι ουδεμία αγορά ή διάθεσις ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να γίνη άνευ εγκρίσεως του Υπουργού·

(γ) εν τη ασκήσει των λειτουργιών αυτής κέκτηται εξουσίαν όπως προκαταβάλλη χρήματα και συνάπτη δάνεια διά την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα προκαταβαλλόμενα χρήματα και τα συναφθησόμενα δάνεια θα περιλαμβάνωνται εις τον Προϋπολογισμόν της Δημοκρατίας·

(δ) οιανδήποτε άλλην λειτουργίαν ήτις καθίσταται αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

Μέρος Τρίτον ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ενοποίησις και Αναδιανομή

4. Ενοποίησις και Αναδιανομή αγροτικών κτημάτων δύναται να επιτευχθή διά μιας των κάτωθι μεθόδων:

(α) εκουσίως διά συμφωνίας των ιδιοκτητών·

(β) αναγκαστικώς δι’ αποφάσεως της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών·

(γ) αναγκαστικώς διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Ενοποίησις και Αναδιανομή διά συμφωνίας

5.-(1) Οσάκις δύο ή πλείονες ιδιοκτήται συμφωνώσι και αναλαμβάνωσι την αναδιανομήν ωρισμένης ιδιοκτησίας ανηκούσης εις αυτούς, η συμφωνία αύτη διατυπούται εγγράφως και υπογράφεται υπό των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών οίτινες δι’ εγγράφου αιτήσεως αυτών προς τον Διευθυντή πληροφορούσιν αυτόν περί της γενομένης συμφωνίας και επισυνάπτουσι την γενομένην έγγραφον συμφωνίαν.

(2) Ο Διευθυντής εξετάζει την συμφωνίαν και εάν ικανοποιηθή ότι αύτη πληροί τους σκοπούς και τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκρίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31, ταύτην μετά ή άνευ τροποποιήσεων, ως θα έκρινε πρέπον:

Νοείται ότι εάν η περί ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφωνία καλύπτη ιδιοκτησίαν επιβεβαρημένην με την πληρωμήν χρημάτων ή επί της οποίας υφίσταται δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή άλλο δικαίωμα ή ωφέλημα εγγεγραμμένον ή κατακεχωρημένον εις τα βιβλία του Κτηματολογίου, ο Διευθυντής δεν εγκρίνει ταύτην εάν δεν υποβληθή εις αυτόν η έγγραφος συγκατάθεσις του προσώπου υπέρ ου υφίσταται η επιβάρυνσις περί πληρωμής χρημάτων ή του ιδιοκτήτου της ιδιοκτησίας υπέρ ης υφίσταται το δικαίωμα διόδου, το προνόμιον, η εξουσία, η δουλεία ή το άλλο ωφέλημα ως θα ήτο η περίπτωσις.

(3) Επί τη εγκρίσει συμφωνίας υπό του Διευθυντή συμφώνως προς το αμέσως προηγούμενον εδάφιον οι συμμετέχοντες εις την περί ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφωνίαν ιδιοκτήται δύνανται να αιτήσωνται παρά του Διευθυντή την έκδοσιν δανείου ή την παροχήν άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων επί σκοπώ εκτελέσεως της συμφωνηθείσης ενοποιήσεως και αναδιανομής και ούτος δύναται να εκδώση το αιτηθέν δάνειον, ή να παράσχη τας πιστωτικάς διευκολύνσεις υπό τοιούτους όρους οίους θα έκρινε πρέπον.

(4) Συμφωνία γενομένη επί τη βάσει και συμφώνως των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θα εκτελήται κατά τρόπον παρεμποδίζοντα την σύστασιν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εις την περιοχήν του οποίου περιλαμβάνονται γαίαι ή μέρος αυτών καλυπτόμεναι υπό συμφωνίας περί ενοποιήσεως και αναδιανομής αγροτικού κτήματος.

(5) Επί τη επιτεύξει συμφωνίας επί τη βάσει του παρόντος άρθρου αι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης ιδιοκτησίας καλυπτομένης υπό της συμφωνίας και πάσης επ’ αυτής επιβαρύνσεως, νοουμένου ότι ο Διευθυντής υποκαθιστά τον εν τω άρθρω 29 αναφερόμενον Πρόεδρον της Επιτροπής.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙ’ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Προκαταρκτική συνεδρίασις και προσωρινή επιτροπή

6.-(1) Οσάκις ήθελε φανή εις τον Έπαρχον ότι αριθμός δικαιούχων ιδιοκτητών επιθυμεί την εφαρμογήν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής επί της ιδιοκτησίας αυτών και καθίσταται επιθυμητή η τοιαύτη ενοποίησις και αναδιανομή, ούτος δύναται να συγκαλέση προκαταρκτικήν συνεδρίασιν των ιδιοκτητών της περιοχής ένθα καθίσταται πιθανή η ενοποίησις και αναδιανομή.

(2) Εάν η πλειοψηφία των παρόντων κατά την προκαταρκτικήν συνεδρίασιν ευνοή την λήψιν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής ούτοι προβαίνουσιν εις εκλογήν τριών ιδιοκτητών, οίτινες ομού μετά των εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 10 αναφερομένων δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσωσιν επιτροπήν ήτις θα είναι γνωστή ως προσωρινή επιτροπή της περιοχής.

Κατάλογος ιδιοκτητών

7.-(1) Η προσωρινή επιτροπή προβαίνει, ως οίον τε τάχιον, εις καθορισμόν της υπό ενοποίησιν και αναδιανομήν περιοχής και λαμβάνει παρά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου κατάλογον των ονομάτων των ιδιοκτητών της επηρεαζομένης περιοχής, της εκτάσεως του κτήματος εκάστου τούτων και των καταχωρημένων λεπτομερειών δι’ έκαστον κτήμα και της ολικής εγγεγραμμένης ή κατακεχωρημένης αξίας κατά την ημερομηνίαν της αιτήσεως και δημοσιεύει τον κατάλογον μαζί με κτηματικό σχέδιο στο οποίο φαίνεται η επηρεαζόμενη περιοχή και οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται, εντός είκοσι και μιας ημερών από της δημοσιεύσεως του καταλόγου, να υποβάλη ένστασιν προς τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υποδεικνύων τους λόγους δι’ ους οιαδήποτε ιδιοκτησία εμφαινομένη εις τον κατάλογον ως ανήκουσα εις τον ιδιοκτήτην δέον να θεωρηθή ως μη ανήκουσα εις τον ιδιοκτήτην και επίσης υποδεικνύων λόγους δι’ ους το όνομα αυτού δέον να συμπεριληφθή εις τον κατάλογον και επί τη υποβολή τοιαύτης ενστάσεως, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διερευνά, ως οίον τε τάχιον, ταύτην και γνωστοποιεί την απόφασιν αυτού εις τον ενιστάμενον και όλους τους άλλους ενδιαφερομένους και δημοσιεύει τον τυχόν τροποποιηθέντα κατάλογον μαζί με κτηματικό σχέδιο, στο οποίο φαίνεται η επηρεαζόμενη περιοχή. Οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος όστις ήθελε θεωρήσει ότι παραβλάπτεται εκ της αποφάσεως δύναται, εντός είκοσι και μιας ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως αυτής, να εφεσιβάλη ταύτην εις το Δικαστήριον:

Νοείται ότι-

(α) η καταχώρησις εφέσεως εις το Δικαστήριον ως ανωτέρω προνοείται δεν θα κωλύη την σύγκλησιν της πρώτης συνεδριάσεως των δικαιούχων ιδιοκτητών ή οιανδήποτε άλλην ενέργειαν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου·

(β) οσάκις ήθελε γίνει έφεσις εις το Δικαστήριον ως ανωτέρω προνοείται, ο κατάλογος των ιδιοκτητών θα τροποποιήται συμφώνως προς την απόφασιν του Δικαστηρίου εν τη κατ’ έφεσιν διαδικασία·

(γ) θα είναι νόμιμον όπως πληρωθή αποζημίωσις τοις μετρητοίς αντί της παροχής ιδιοκτησίας εις οιονδήποτε πρόσωπον όπερ ήθελεν αναγνωρισθή υπό του Δικαστηρίου ως ιδιοκτήτης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προσωρινή επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την καθορισθείσα περιοχή μέχρι και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίας των ιδιοκτητών, σύμφωνα με το άρθρο 8.

(2) Ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τηρεί συνεχώς τον εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενον κατάλογον ιδιοκτητών πλήρως ενημερωμένον εν όψει τροποποιήσεων αι οποίαι αναγκαιούσιν ως εν τη παραγράφω (β) της επιφυλάξεως του ρηθέντος εδαφίου και μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών γενομένων, μετά την υπ’ αυτού κατάρτισιν του καταλόγου, εκουσίως, αναγκαστικώς ή κατόπιν θανάτου ιδιοκτήτου τινός.

Πρώτη συνεδρίασις των ιδιοκτητών

8.-(1) Μετά πάροδον δεκαπέντε ημερών από της δημοσιεύσεως του καταλόγου ως ετροποποιήθη υπό του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο Έπαρχος συγκαλεί την πρώτην συνεδρίασιν των δικαιούχων ιδιοκτητών των οποίων τα ονόματα εμφαίνονται εις τον κατάλογον.

(2) Κατά την πρώτην συνεδρίασιν οι δικαιούχοι ιδιοκτήται καλούνται όπως αποφασίσωσιν υπέρ ή κατά της εφαρμογής οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής επί της ιδιοκτησίας αυτών. Εάν φανή εις τον Έπαρχον ότι η πλειοψηφία των δικαιούχων ιδιοκτητών της επηρεαζομένης περιοχής ευνοεί το μέτρον τούτο, ούτος συντάσσει έκθεσιν επί τούτω υπογραφομένην υφ’ όλων των δικαιούχων ιδιοκτητών οίτινες ευνοούσι την τοιαύτην ενέργειαν.

Απόφασις ενοποιήσεως και αναδιανομής και Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

9.-(1) Οσάκις κατά την πρώτην ταύτην συνεδρίασιν ή μεταγενεστέρως η τοιαύτη έκθεσις υπογράφεται υπό της πλειοψηφίας των δικαιούχων ιδιοκτητών και οσάκις οι ούτως υπογράφοντες δικαιούχοι ιδιοκτήται κέκτηνται ιδιοκτησίαν ήτις εν συνόλω ανταποκρίνεται προς πλέον του ημίσεος της ολικής εγγεγραμμένης αξίας της επηρεαζομένης περιοχής, θα τεκμαίρεται ότι ελήφθη απόφασις ενοποιήσεως και αναδιανομής και ότι συνεστήθη Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως “ο Συνεταιρισμός”).

(2) Γνωστοποίησις επί τούτω δημοσιεύεται υπό του Επάρχου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την πρώτην συνεδρίασιν των δικαιούχων ιδιοκτητών ή καθ’ οιανδήποτε μεταγενεστέραν συνεδρίασιν κληθείσαν προς εξέτασιν του ενδεχομένου υιοθετήσεως αποφάσεως ενοποιήσεως και αναδιανομής δικαιούχος ιδιοκτήτης δύναται όπως αντιπροσωπεύηται υφ’ όλας τας απόψεις υπό αντιπροσώπου αλλ’ ουδείς αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύη πλέον του ενός εικοστού του ολικού αριθμού των δικαιούχων ιδιοκτητών.

(4) Ληφθείσα απόφασις περί ενοποιήσεως και αναδιανομής δεσμεύει πάντας τους ιδιοκτήτας εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δεν δύναται να ανακληθή ειμή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως και αναδιανομής πάντες οι εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής ιδιοκτήται καθίστανται μέλη του Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής.

Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

10.-(1) Πάντα τα μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής τελούσιν υπό τον έλεγχον και επίβλεψιν της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “η Επιτροπή”) πρόεδρος της οποίας είναι ο Διευθυντής, και μέλη ο Έπαρχος, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και τρεις δικαιούχοι ιδιοκτήται εκλεγόμενοι ως προνοείται εις το άρθρον 11.

(2) Καθ’ οιανδήποτε δεόντως συγκληθείσαν συνεδρίασιν της Επιτροπής θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία εάν είναι παρόντες η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής εφόσον και ο πρόεδρος ταύτης είναι παρών:

Νοείται ότι εάν δεν υφίσταται απαρτία κατά τινα συνεδρίασιν τότε συγκαλείται μεταγενεστέρα συνεδρίασις εντός δεκαπενθημέρου έχουσα την αυτήν ημερησίαν διάταξιν οπότε οσαδήποτε μέλη ήθελον παραστή λογίζεται ότι αποτελούσιν απαρτίαν.

(3) Εάν αιρετόν μέλος της Επιτροπής παύση να είναι δικαιούχος ιδιοκτήτης ή εάν άνευ ευλόγου αιτίας ικανοποιούσης τον Πρόεδρον της Επιτροπής παραλείπη να παραστή εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής τότε παύει από του να είναι μέλος της Επιτροπής.

(4) Εάν κενωθούν οποιεσδήποτε θέσεις αιρετών μελών της Επιτροπής αυτές πληρούνται από τους υποψηφίους που ήσαν επιλαχόντες κατά την εκλογή που διενεργήθηκε με βάση το άρθρο 11. Εάν η πλήρωση κενωθείσας θέσης από επιλαχόντα δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, τότε διενεργείται για το σκοπό αυτό αναπληρωματική εκλογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

(5) Τον Πρόεδρον ασθενούντα, απουσιάζοντα, ή άλλως κωλυόμενον αναπληροί ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Εκλογή αιρετών μελών της Επιτροπής

11.-(1) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως και αναδιανομής είτε κατά την συνεδρίασιν την συγκληθείσαν ως προνοείται εις το εδάφιον (1) του άρθρου 8 είτε εις μεταγενεστέραν συνεδρίασιν συγκληθείσαν υπό του Επάρχου οι δικαιούχοι ιδιοκτήται προβαίνουσιν εις την εκλογήν τριών εξ αυτών ως μελών της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής:

Νοείται ότι, ως μέλος της πιο πάνω Επιτροπής, μπορεί να εκλεγεί και πρόσωπο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων ιδιοκτητών.

(2) Έκαστος δικαιούχος ιδιοκτήτης παρών ή αντιπροσωπευόμενος δι’ αντιπροσώπου ως προνοείται εις το εδάφιον (3) του άρθρου 9 δικαιούται εις μίαν ψήφον.

Εξουσία και καθήκοντα της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

12.-(1) Η Επιτροπή φέρει την ευθύνην της οργανώσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και γενικώς προβαίνει εις τοιαύτην ενέργειαν ήτις καθίσταται αναγκαία διά την δέουσαν εκτέλεσιν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής εν τη επηρεαζομένη περιοχή ως προνοείται υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Τμήματος επί παντός ζητήματος αφορώντος εις τον Συνεταιρισμόν και τα μέλη αυτού περιλαμβανομένων της αγοράς, ανταλλαγής, πωλήσεως, μισθώσεως, υποθηκεύσεως, αναπτύξεως και διαχειρίσεως πάσης ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή, της εκδόσεως δανείων εις μέλη και της εισπράξεως των δόσεων των δανείων, άλλων οφειλών και προστίμων παρά των μελών.

(3) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνος διά τας διευθετήσεις προπαρασκευής των καταλόγων των δικαιούχων ιδιοκτητών και καλλιεργητών, αποζημιώσεις, σχέδια δρόμων, εξωραϊσμού τοπίων και άλλων έργων αναπτύξεως και διά παν άλλο θέμα μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της προπαρασκευής σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής και διά την εκτέλεσιν του τοιούτου σχεδίου και οιασδήποτε άλλης ενεργείας προνοουμένης υπό του παρόντος Νόμου.

(4) Η Επιτροπή εις πάσας τας μετά των τρίτων σχέσεις αυτής συναλλάττεται και ενεργεί διά του Προέδρου αυτής:

Νοείται ότι συναλλαγαί διά την σύναψιν δανείων, την εκτέλεσιν έργων και την κτήσιν ή διάθεσιν ιδιοκτησίας διενεργούνται υπό του Διευθυντή όστις και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα ή συμβάσεις.

Ιεραρχική προσφυγή

13.-(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως της Επιτροπής εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 20, 26 και 34 του παρόντος Νόμου, δύναται, εντός είκοσι και μιας ημερών από της ημερομηνίας της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι’ εγγράφου προσφυγής εις τον Υπουργόν, εν η εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, να προσβάλη την τοιαύτην απόφασιν.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος και, αφού ακούση ή παράσχη την ευκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα όπως υποστηρίξη τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται η προσφυγή, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα.

(3) Ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδοτήση επιτροπήν απαρτιζομένην εκ δημοσίων υπαλλήλων και ιδιοκτητών ή εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων όπως ακούση την προσφυγήν και αποφασίση επ’ αυτής.

(4) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον, αλλά μέχρι της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, της παρελεύσεως της εν τω εδαφίω (1) προβλεπομένης προθεσμίας διά την καταχώρησιν προσφυγής, η απόφασις της Επιτροπής δεν καθίσταται εκτελεστή.

Επιτροπή εκτιμήσεως

14.-(1) Οιαδήποτε εκτίμησις επί τη βάσει του παρόντος Νόμου ενεργείται υπό της επιτροπής εκτιμήσεως συνισταμένης εκ τεσσάρων (4) ex-officio μελών ήτοι ενός υπαλλήλου του Τμήματος υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντή, όστις θα είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής, ενός υπαλλήλου του Τμήματος Γεωργίας υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντή του Τμήματος τούτου, ενός υπαλλήλου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ενός υπαλλήλου της επαρχιακής διοικήσεως υποδεικνυομένου υπό του Επάρχου και δύο αιρετών μελών, εκλεγομένων υπό των δικαιούχων ιδιοκτητών:

Νοείται ότι, ως μέλος της πιο πάνω Επιτροπής Εκτίμησης, μπορεί να εκλεγεί και πρόσωπο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων ιδιοκτητών.

(2) Η εκλογή των αιρετών μελών της επιτροπής εκτιμήσεως διενεργείται σε συνεδρίαση των δικαιούχων ιδιοκτήτων η οποία συγκαλείται από τον Έπαρχο. Κατά τη συνεδρίαση αυτή και εφόσον τούτο είναι δυνατό ορίζονται και δύο πρόσωπα ως επιλαχόντα μέλη:

Νοείται ότι σε περίπτωση που θέση αιρετού μέλους της επιτροπής κενούται για οποιοδήποτε λόγο, αυτή πληρούται κατά σειρά από τους επιλαχόντες. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή εάν κωλύονται να αναλάβουν ως μέλη της Επιτροπής, τότε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες για πλήρωση της θέσης.

(3) Τον πρόεδρον ασθενούντα, απουσιάζοντα ή άλλως κωλυόμενον αναπληροί ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος υπάλληλος του Τμήματος Γεωργίας.

(4) Μέλος της Επιτροπής αδικαιολογήτως απουσιάσαν εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της επιτροπής παύει να είναι μέλος ταύτης.

(5) Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της επιτροπής, απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της επιτροπής, περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη συνεδρίαση, τότε συγκαλείται άλλη συνεδρίαση της επιτροπής με την ίδια ημερήσια διάταξη.

(6) Αι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.

Εκτιμήσεις

15.-(1) Η επιτροπή εκτιμήσεως ενεργεί τας εκτιμήσεις πάσης ιδιοκτησίας εντός της περιοχής της επιλεγομένης υπό του Συνεταιρισμού καθ’ υπόδειξιν της Επιτροπής.

(2) Κατά τας εκτιμήσεις η επιτροπή εκτιμήσεως ακολουθεί κατά το δυνατόν και τηρουμένων των αναλογιών τας αρχάς τας προβλεπομένας υπό του άρθρου 10 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962 χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν η προπαρασκευή σχεδίου νέων οδών ή η κατασκευή νέων οδών επί τω σκοπώ της προαγωγής μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Μετά τη συμπλήρωση των εκτιμήσεων, η επιτροπή εκτιμήσεως καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο στον οποίο αναφέρεται η αξία κάθε ιδιοκτησίας καθώς και χάρτη που δεικνύει την επηρεαζόμενη περιοχή υποδιαιρεμένη σε κατηγορίες αξιών. Οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης εντός της περιοχής αναδασμού ενδιαφερόμενος για οποιαδήποτε ιδιοκτησία, μπορεί, μέσα σε είκοσι μία ημέρες από τη δημοσίευση του καταλόγου, να υποβάλει αιτιολογημένη ένσταση προς την επιτροπή εκτιμήσεως. Η επιτροπή εκτιμήσεως εξετάζει όλες τις ενστάσεις και αφού γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της στους ενισταμένους δημοσιεύει τον τυχόν τροποποιηθέντα κατάλογο και τυχόν τροποποιηθέντα χάρτη. Οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος από απόφαση της επιτροπής μπορεί, μέσα σε είκοσι μία ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης σ’ αυτόν, να την εφεσιβάλει στο Δικαστήριο.

(4) Αν μεταγενέστερα, αλλά πριν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, η Επιτροπή κρίνει ότι έχει διαφοροποιηθεί η αξία ορισμένων ή και όλων των ιδιοκτησιών, μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή εκτιμήσεως να εξετάσει το θέμα και να αναθεωρήσει την αξία τους αν η επιτροπή εκτιμήσεως το κρίνει ως αιτιολογημένο. Σε τέτοια περίπτωση θα ακολουθείται η διαδικασία και οι αρχές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Σχέδιον, εκτίμησις και κατάλογοι

16. Η Επιτροπή λαμβάνει παρά μεν του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σχέδιον δεικνύον τας προς ενοποίησιν και αναδιανομήν ιδιοκτησίας και τον εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 7 αναφερόμενον ενημερωμένον κατάλογον των ονομάτων των ιδιοκτητών και των εντός της ενδιαφερομένης περιοχής ιδιοκτησιών αυτών, διακρινομένων δι’ αναφοράς προς την τοποθεσίαν και τα χωρομετρικά σχέδια, παρά δε της επιτροπής εκτιμήσεως τον τελικόν κατάλογον ο οποίος δεικνύει την εκτιμηθείσαν αξίαν εκάστης ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή.

Εξουσία της Επιτροπής

17.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή οιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος υπ’ αυτού δύναται δι’ ειδοποιήσεως να απαιτήση όπως οιοσδήποτε ιδιοκτήτης ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον ενδιαφερόμενον εις ιδιοκτησίαν εντός της επηρεαζομένης περιοχής εμφανισθή ενώπιον αυτού εις ημέραν, ώραν και τόπον καθωρισμένον εν τη ειδοποιήσει και παράσχη πάσαν πληροφορίαν εν σχέσει προς την ιδιοκτησίαν ην δύναται να παράσχη και προσαγάγη πάντα τα υπό τον έλεγχον ή κατοχήν αυτού έγγραφα εν σχέσει προς ταύτην, νοουμένου ότι η τοιαύτη πληροφορία ή τα τοιαύτα έγγραφα απαιτούνται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Επί τω σκοπώ ασκήσεως των εις αυτήν ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων η Επιτροπή ή παν πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτής κέκτηται εξουσίαν όπως εισέρχηται, καταμετρή, χωρομετρή, διατρέχη ή ανασκάπτη διά σκοπούς εξετάσεως του εδάφους ή εκτιμήσεως οιανδήποτε ιδιοκτησίαν και τοποθετή επ’ αυτής τοιαύτα ορόσημα οία θα έκρινε πρέπον:

Νοείται ότι άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου ή του κατόχου η Επιτροπή ή το υπ’ αυτής εξουσιοδοτημένον πρόσωπον δεν θα εισέρχηται-

(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος·

(β) εις οιανδήποτε οικοδομήν άλλην ή κατοικίαν άνευ προηγουμένης οκταημέρου ειδοποιήσεως προς τούτο προς τον κάτοχον ταύτης.

(3) Ευθύς ως τούτο ήθελε καταστή πρόσφορον μετά την τοιαύτην είσοδον η Επιτροπή καταβάλλει αποζημίωσιν δι’ οιανδήποτε προκληθείσαν ζημίαν και εν περιπτώσει διαφωνίας ως προς το ποσόν ταύτης τούτο καθορίζεται υπό του Δικαστηρίου.

(4) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να εμφανισθή ή να παράσχη πληροφορίαν ή προσαγάγη έγγραφα ως εν τω εδαφίω (1) προνοείται ή όστις εσκεμμένως εμποδίζει παν πρόσωπον εν τη νομίμω εκτελέσει οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας αυτού επί τη βάσει του εδαφίου (2) διαπράττει αδίκημα και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα εκατόν ευρώ (€100,00).

Αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές

18. Η Επιτροπή, αν το κρίνει αιτιολογημένο, καταβάλλει αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε σε καλλιέργειες ή όταν τα έργα αναδασμού παρεμπόδισαν τη χρήση ιδιοκτησίας κατά τρόπο ο οποίος προκαλεί οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη της. Το ποσό της αποζημίωσης λογίζεται ως μέρος των δαπανών που προβλέπονται από την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 35.

Καταργήθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 22(Ι)/97

19. Καταργήθηκε από το άρθρο 11 του Ν.22(Ι)/97.

Σχέδιον οδών, υδραγωγών, αυλάκων και έργων αναπτύξεως

20.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει εις την προπαρασκευήν σχεδίου νέων οδών, υδραγωγών, αυλάκων και άλλων έργων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρουσών και μελλουσών αναγκών προσπελάσεως, των αρδευτικών, αποχετευτικών και διαφυλάξεως του εδάφους έργων η εκτέλεσις των οποίων διεξήχθη ή θα διεξαχθή επί τη βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας ως και της εν γένει αναπτύξεως της περιοχής.

(2) Το εν λόγω σχέδιον σημειοί ωσαύτως τας υφισταμένας οδούς, υδραγωγούς, αύλακας και τα έργα τα σχετιζόμενα με αυτάς.

(3) Άμα τω καταρτισμώ του σχεδίου τούτο δημοσιεύεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον οπότε δύναται να επιθεωρηθή και ενστάσεις δύνανται να υποβληθώσι κατ’ αυτού προς την Επιτροπήν εντός είκοσι και μιας ημερών από της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

(4) Μετά την λήξιν της προθεσμίας των είκοσι και μιας ημερών η Επιτροπή εξετάζει τας ενστάσεις και προβαίνει εις οιασδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου ήθελε κρίνει αναγκαίας και εν περιπτώσει τροποποιήσεως του το σχέδιον επαναδημοσιεύεται ως έχει τροποποιηθή. Αι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων κοινοποιούνται εις όλους τους επηρεαζομένους δι’ επιστολής του Προέδρου αυτής.

(5) Εάν μεταγενεστέρως διαπιστωθή η ανάγκη το αρχικόν σχέδιον δύναται να τροποποιηθή διά της εγκρίσεως συμπληρωματικού τοιούτου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα ακολουθήται η αυτή διαδικασία εγκρίσεως και εκτελέσεως του ως και διά το αρχικόν σχέδιον.

Σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής

21. Η Επιτροπή προβαίνει στην προπαρασκευή σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής για την επηρεαζόμενη περιοχή το οποίο πρέπει κατά το δυνατόν να συνάδει προς τις διατάξεις του Πρώτου Πίνακα, η δε αναδιανομή των ιδιοκτησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου Πίνακα. Η Επιτροπή ετοιμάζει, επίσης σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος.

Μισθώσεις και αποζημιώσεις

22.-(1) Πάσα πρόβλεψις περί τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης μισθώσεως ιδιοκτησίας εντός της επηρεαζομένης περιοχής δημοσιεύεται ομού μετά του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής.

(2) Οσάκις αποφασισθή η πληρωμή αποζημιώσεως, ως αποτέλεσμα της υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, αύτη θα πληρώνηται αμέσως υπό της Επιτροπής και θα εισπράττηται αύτη παρ’ οιουδήποτε προσώπου όπερ αντλεί όφελος εκ της τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης μισθώσεως νοουμένου ότι οσάκις η Επιτροπή αδυνατεί να αποφασίση εάν ωρισμένον πρόσωπον αντλή όφελος εκ των νέων διευθετήσεων ως προς τας μισθώσεις, ολόκληρον το ποσόν της αποζημιώσεως ή το υπόλοιπον ταύτης θα θεωρήται ως μέρος των δαπανών των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.

Επιβαρύνσεις, κ.λ.π.

23.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει εις εξακρίβωσιν και εξέτασιν των επιβαρύνσεων επί ιδιοκτησίας εντός της επηρεαζομένης περιοχής και συμβουλεύει τους ιδιοκτήτας επί των μέσων απαλλαγής αυτών από των επιβαρύνσεων τούτων. Κατά την προπαρασκευήν του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής η Επιτροπή κέκτηται εξουσίαν όπως προβλέπη εν αυτώ την μεταβίβασιν επιβαρύνσεων επί των κτημάτων ή τροποποίησιν τούτων ή και εν ανάγκη απόσβεσιν τούτων υπό τον όρον ότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα καταβάλληται αποζημίωσις.

(2) Πάσα πρόβλεψις μεταβιβάσεως, τροποποιήσεως ή αποσβέσεως υφισταμένης επιβαρύνσεως και πάσα τυχόν προβλεπομένη αποζημίωσις δημοσιεύεται κατά τον καθοριζόμενον τρόπον ομού μετά του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής.

(3) Οσάκις εκδοθή απόφασις επί όλων των εκκρεμουσών προσφυγών ή εάν δεν έγιναν προσφυγαί μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της δημοσιεύσεως της προνοουμένης εις το εδάφιον (2) η Επιτροπή γνωστοποιεί εις τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τας μεταβιβάσεις, τροποποιήσεις και αποσβέσεις επιβαρύνσεων επί ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή και η γνωστοποίησις παρέχει εξουσίαν εις τον Διευθυντήν Τμήματος Κτηματολογίου όπως προβή εις τας σχετικάς τροποποιήσεις των αρχείων αυτού:

Νοείται ότι ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εν τη τροποποιήσει των αρχείων αυτού δύναται να εκδώση αντί μιας πλείονας εγγραφάς εν σχέσει προς τας θιγομένας ιδιοκτησίας εφ’ όσον εκάστη τούτων θα επιβαρυνθή με σχετικάς επιβαρύνσεις:

Νοείται περαιτέρω ότι επί τη εκδόσει πλειόνων εγγραφών αντί μιας, συμφώνως προς την προηγουμένην επιφύλαξιν, το υπέρ ου αύται εξεδόθησαν πρόσωπον δεν δικαιούται όπως προβή εις εκουσίαν συναλλαγήν εν σχέσει προς μίαν των εγγραφών τούτων και επί τη αποσβέσει των τοιούτων επιβαρύνσεων ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κέκτηται εξουσίαν όπως προβή εις ενοποίησιν των τοιούτων εγγραφών ακυρών τας υφισταμένας χωριστάς τοιαύτας και εκδίδων ενιαίαν εγγραφήν άνευ τούτων.

(4) Παν δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή οιονδήποτε άλλο δικαίωμα ή όφελος εν σχέσει προς οδούς, αύλακας και υδραγωγούς όπερ αποσβέννυται, θα αποσβέννυται ομού μετά των οδών, αυλάκων και υδραγωγών.

Αντιπροσωπεία απόντων, κ.λ.π.

24. Οσάκις γίνονται παραστάσεις ότι πρόσωπον ενδιαφερόμενον εις ιδιοκτησίαν ήτις ενοποιήθη και αναδιενεμήθη ή πρόκειται να ενοποιηθή και αναδιανεμηθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, λόγω απουσίας αυτού εκ Κύπρου ή λόγω του ότι τελεί υπό ανικανότητα, είναι ενδεχόμενον να ευρεθή εις μειονεκτικήν θέσιν όσον αφορά την άσκησιν των δικαιωμάτων, καθηκόντων ή υποχρεώσεων αυτού ως ενδιαφερομένου επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριον τη αιτήσει του Προέδρου της Επιτροπής ή και αυτεπαγγέλτως, διατάσσει όπως το πρόσωπον τούτο αντιπροσωπευθή και δίδει τοιαύτας οδηγίας αίτινες θα διασφαλίσωσι την πρέπουσαν και δικαίαν άσκησιν των δικαιωμάτων και καθηκόντων αυτού.

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας

25. Πάσαι αι γαίαι εν τη επηρεαζομένη περιοχή αι ανήκουσαι εις εν πρόσωπον αίτινες εν συνόλω είναι ολιγώτεραι των περιοχών των διαγραφομένων υπό των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), ή υπό του εδαφίου (2), του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ως θα ήτο η περίπτωσις, και τα δένδρα και το ύδωρ τα ανήκοντα εις πρόσωπα άτινα δεν κέκτηνται γαίαν δύνανται να απαλλοτριωθώσιν αναγκαστικώς υπό του Τμήματος, συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, προς χρησιμοποίησιν διά σκοπούς των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.

Δημοσίευση του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομή ς

26.-(1) Όταν συμπληρωθεί το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής, δημοσιεύεται, όπως η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο, μαζί με το σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος, τις προβλέψεις για τις εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας και για κοινή χρήση που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα, τις υφιστάμενες δουλείες που προβλέπεται να αποσβεσθούν και τις προβλεπόμενες να εγκαθιδρυθούν νέες δουλείες καθώς και τις προβλέψεις για τις μισθώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23, αντίστοιχα. Τα σχέδια και έγγραφα μπορούν να επιθεωρηθούν από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες για περίοδο είκοσι και μίας ημερών από τη δημοσίευση τους και ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο των είκοσι και μίας ημερών.

(2) Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου και των εγγράφων κρίνει αναγκαίες. Σε περίπτωση τροποποιήσεων το σχέδιο και τα έγγραφα επαναδημοσιεύονται κατά τον ίδιο τρόπο που είχε δημοσιευθεί το αρχικό σχέδιο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων γνωστοποιούνται σ’ όλους τους επηρεαζομένους με επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής.

(3)  Το σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να δημοσιευθεί και ανεξάρτητα από το σχέδιο αναδιανομής.

Οροθέτησις των ενοποιηθέντων και αναδιανεμηθέντων κτημάτων και εγγραφή τούτων

27. Το τελικόν σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής κατατίθεται παρά τω Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όστις προβαίνει εις την επί τόπου οροθέτησιν των κτημάτων και εγγράφει ταύτα εν τοις αρχείοις αυτού:

Νοείται ότι μέχρι της συμπληρώσεως της άνω αναφερομένης διαδικασίας ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται να εκδίδη προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας διά τα αναφερόμενα εν τω τελικώ σχεδίω νέα τεμάχια , επιβαρύνοντάς τα με την αξία που οφείλεται σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ουδεμία, δυνάμει κληρονομιάς, δικαιοπραξία ή εγγραφή προσωρινού τίτλου επιτρέπεται χωρίς να καταβληθούν στην Επιτροπή όλα τα οφειλόμενα ποσά.

Κτήσις κατοχής

28. Την κατοχήν των νέων τεμαχίων κτώνται τα ενδιαφερόμενα μέρη εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό της Επιτροπής εν συνεννοήσει μετά του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ειδοποιούνται τουλάχιστον ένα μήνα προ της εν λόγω ημερομηνίας.

Συναλλαγή μετά την λήψιν αποφάσεως ή επίτευξιν συμφωνίας

29. Κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ της λήψεως αποφάσεως ενοποιήσεως και αναδιανομής και της κτήσεως της κατοχής των νέων τεμαχίων ουδεμία συναλλαγή αφορώσα εις οιανδήποτε ιδιοκτησίαν ή τροποποίησις επιβαρύνσεως επί ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης εις την επηρεαζομένην περιοχήν επιτρέπεται άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως ή εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Επιτροπής.

Νοείται ότι αι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορώσιν εις αναγκαστικάς πωλήσεις επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Ενυποθήκου Ιδιοκτησίας Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όταν ούτος τεθή εν ισχύϊ, ή πωλήσεις εις εκτέλεσιν αποφάσεων επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι κατόπιν οιασδήποτε τοιαύτης πωλήσεως, είτε εκουσίας είτε αναγκαστικής, η Επιτροπή κέκτηται δικαίωμα, ασκούμενον εντός της καθωρισμένης προθεσμίας και κατά τον καθωρισμένον τρόπον, αγοράς οιουδήποτε κτήματος κατά προτίμησιν οιουδήποτε άλλου προσώπου.

Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας κειμένης εκτός της επηρεαζομένης περιοχής

30. Οσάκις η πραγμάτωσις σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής χρήζει την εκτέλεσιν έργων εκτός της επηρεαζομένης περιοχής το Τμήμα κέκτηται εξουσίαν, εν απουσία φιλικού διακανονισμού, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, ήτις θα εχρειάζετο διά την εκτέλεσιν των τοιούτων έργων.

Εκτέλεσις σχεδίου οδών, υδραγωγών, αυλάκων και έργων αναπτύξεως

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32, η Επιτροπή προβαίνει εις την εκτέλεσιν του εγκριθέντος, ως εν τω άρθρω 20, σχεδίου διά της κατασκευής νέων οδών, υδραγωγών, αυλάκων και άλλων έργων και της συστάσεως δουλειών, ως απαιτείται υπό του σχεδίου:

Νοείται ότι κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα ακολουθήται η καθοριζομένη εις τους Κυβερνητικούς Κανονισμούς Αποθηκών διαδικασία προσφορών.

(2) Ο Διευθυντής δύναται κατά νόμον να προβή εις πάσαν ενέργειαν προς ενημέρωσιν ή τροποποίησιν των κτηματολογικών βιβλίων και αρχείων, σχεδίων, πιστοποιητικών εγγραφής και άλλων εγγράφων η οποία απαιτείται συνεπεία της εν τω εδαφίω (1) αναφερομένης εκτελέσεως του σχεδίου και, εάν τοιαύτη είναι η περίπτωσις, προς κατάργησιν υφισταμένων οδών, υδραγωγών, αυλάκων ή έργων και την απόσβεσιν υφισταμένων δουλειών.

Απαλλαγή από υποχρέωση εξασφάλισης αδειών κ.τ.λ.

32.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, η Επιτροπή μπορεί να εκτελεί τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος Νόμου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό που απαιτείται με βάση τον εν λόγω Νόμο, νοουμένου ότι το σχέδιο εκπονήθηκε ή εγκρίθηκε από το Τμήμα και έτυχε της έγκρισης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, για την ανταλλαγή ή αποξένωση μέρους δημόσιου δρόμου, σε περίπτωση που το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής προβλέπει την κατάργηση υφιστάμενου δρόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

Διάρκεια Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

33. Ο συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής, η Επιτροπή και η επιτροπή εκτιμήσεως υφίστανται μέχρις ότου ο Διευθυντής κρίνει ότι οι υπηρεσίες τους δεν είναι πλέον αναγκαίες.

Κατανομή δαπανών

34.-(1) Η Επιτροπή, ευθύς ως τούτο καταστή δυνατόν, προβαίνει εις την εξακρίβωσιν των δαπανών αίτινες αναλογούσιν εις τους ιδιοκτήτας δυνάμει των άρθρων 18 και 35 διά την εφαρμογήν του σχεδίου, και συντάσσει κατάλογον δεικνύοντα το όνομα εκάστου ιδιοκτήτου, το ποσόν με το οποίον έκαστος θα επιβαρυνθή, ως και τον τρόπον και την ημερομηνίαν επιβολής και καταβολής του ποσού:

Νοείται ότι κατά τον καθορισμόν των υφ’ ενός εκάστου ιδιοκτήτου καταβληθησομένων δαπανών δέον όπως λαμβάνηται υπ’ όψιν το όφελος όπερ έκαστος απολαύει ή δυνατόν να απολαύη εκ μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που επιβαρύνουν ποσά που προκαταβάλλονται μέσω δανεισμού ή και από τον προϋπολογισμό του Τμήματος για λογαριασμό των ιδιοκτητών, κατά την εκτέλεση έργων εφαρμογής σχεδίων αναδασμού.

(2) Ο κατάλογος δημοσιεύεται, οιοσδήποτε δε επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης δύναται, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως, όπως υποβάλη ένστασιν προς την Επιτροπήν σχετικώς προς το ύψος του ποσού διά του οποίου ούτος επεβαρύνθη.

(3) Μετά την λήξιν της προθεσμίας η Επιτροπή εξετάζει όλας τας ενστάσεις και εάν ο κατάλογος τροποποιηθή ως αποτέλεσμα της τοιαύτης εξετάσεως επαναδημοσιεύει αυτόν.

(4) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι παραβλάπτεται από την απόφαση της Επιτροπής, δύναται, μέσα σε εικοσιμία ημέρες από τη γνωστοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης, να υποβάλει στον Υπουργό ιεραρχική προσφυγή για αναθεώρησή της.

(5) Ο Υπουργός εξετάζει οιανδήποτε ιεραρχική προσφυγή και αποφασίζει επ’ αυτής η δε Επιτροπή επαναδημοσιεύει τον κατάλογον εάν ούτος τροποποιηθή ως αποτέλεσμα της αποφάσεως του Υπουργού.

(6) Εν περιπτώσει καθ’ ην ουδεμία ένστασις υποβληθή, ή μετά την εξέτασιν των ενστάσεων υπό της Επιτροπής ουδεμία ιεραρχική προσφυγή υποβληθή, ή μετά την εξέτασιν των ιεραρχικών προσφυγών υπό του Υπουργού η απόφασις αυτού δεν προσβληθή, ο κατάλογος όστις δημοσιεύεται δυνάμει των εδαφίων (2), (3) ή (5), ως θα ήτο η περίπτωσις, καθίσταται οριστικός:

Νοείται ότι το ποσόν της επιβαρύνσεως δύναται μεταγενεστέρως να τροποποιηθή εάν προκύψωσι δαπάναι αίτινες δεν ήτο δυνατόν να προβλεφθώσιν ή υπολογισθώσιν κατά την δημοσίευσιν του αρχικού καταλόγου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ακολουθείται η διαδικασία ήτις προβλέπεται διά την έγκρισιν του αρχικού καταλόγου.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, καμιά μεταβίβαση τεμαχίου γης προερχομένου από αναδιανομή με βάση τον παρόντα Νόμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εγγραφή του υπέρ οποιουδήποτε κληρονόμου αποθανόντος ιδιοκτήτη θα επιτρέπεται, εκτός κι’ αν εξοφληθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό που αφορά το εν λόγω τεμάχιο:

Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορεί να επιτρέψει τη μεταβίβαση τεμαχίου γης ή την εγγραφή του υπέρ οποιουδήποτε κληρονόμου αποθανόντος ιδιοκτήτη, νοουμένου ότι το κτήμα θα συνεχίσει να είναι επιβαρυμένο και ο δικαιοδόχος ή ο κληρονόμος, ανάλογα με την περίπτωση, αναλαμβάνει γραπτώς την υποχρέωση να καταβάλει οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό με τους ίδιους όρους εξόφλησης που είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

(8) [Διαγράφηκε].

(9) Η Επιτροπή διορίζει Ταμίαν διά την είσπραξιν των δαπανών ως και οιασδήποτε άλλης οφειλής συμφώνως προς τον Δεύτερον Πίνακα του παρόντος Νόμου. Ο διορισμός του Ταμίου θα εγκρίνεται υπό του Διευθυντή η δε αμοιβή αυτού θα εγκρίνεται υπό του Υπουργού.

(10) Για τα οφειλόμενα ποσά θα γίνεται επιβάρυνση μέρους ή όλης της ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη από την Επιτροπή με τέτοιους όρους τους οποίους αυτή ήθελε εγκρίνει, και η οποία θα έχει εξουσία όπως καθορίσει με την έγκριση του Διευθυντή, τον τρόπο και τη χρονική προθεσμία αποπληρωμής των επιβαρύνσεων αυτών.

Δημοσιονομικαί διατάξεις

35.-(1) Εφ’ όσον μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής είναι προς όφελος της εθνικής οικονομίας διά ταύτα αι διοικητικαί και διαχειριστικαί δαπάναι αι προερχόμεναι από την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, η αμοιβή των μελών των διαφόρων επιτροπών, η αμοιβή του Ταμίου του διοριζομένου δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 34 ως και αι δαπάναι οροθετήσεως των νέων ενοποιηθέντων τεμαχίων θα βαρύνωσι το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

(2) Η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας δύναται να συνεισφέρη διά-

(α) την καταβλητέαν αποζημίωσιν προς απόσβεσιν δικαιωμάτων, προνομίων και άλλης ιδιοκτησίας ήτις δεν δύναται να μεταβιβασθή·

(β) καταβλητέαν αποζημίωσιν εν σχέσει προς μισθώσεις ως προνοείται υπό του άρθρου 22(2).

(3) Αι δαπάναι αναφορικώς προς άλλα έργα σχετιζόμενα με μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής επιβαρύνονται ως ακολούθως:

(α) διά την κατασκευήν νέων αρδευτικών, διατηρήσεως του εδάφους και αποχετευτικών έργων άτινα εκτελούνται επί τη βάσει ισχυούσης νομοθεσίας ή διοικητικών διευθετήσεων οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήται λαμβάνουσι την συνήθη διά τοιαύτα έργα χορηγουμένην υπό της Κυβερνήσεως επιχορήγησιν·

(β) δι’ οιαδήποτε άλλα έργα βελτιώσεως εκτελούμενα υπό της Επιτροπής διά δημοσίους ή ιδιωτικούς σκοπούς ως και διά τας δαπάνας δυνάμει του άρθρου 18, θα βαρύνωνται οι ιδιοκτήται κατ’ αναλογίαν της αξίας των μετά την ενοποίησιν και αναδιανομήν κτημάτων αυτών ή κατ’ αναλογίαν του οφέλους όπερ θα απολαύσουν εκ τούτων αλλ’ η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας δύναται να επιχορηγή οιονδήποτε τοιούτον έργον θα ενόμιζε πρέπον·

(γ) αποζημίωσις διά κτηθείσαν ιδιοκτησίαν είτε εκουσίως είτε αναγκαστικώς κατά τον περιορισμόν και εξάλειψιν μικρών κτημάτων ή δι’ άλλους σκοπούς καταβάλλεται τοις μετρητοίς υπό της Επιτροπής.

(4) Η εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (3) αναφερομένη δαπάνη λόγω αποζημιώσεως διά κτηθείσαν ιδιοκτησίαν εισπράττεται διά δόσεων παρά των ιδιοκτητών εις τους οποίους η εν λόγω ιδιοκτησία θέλει παραχωρηθή κατά την εκτέλεσιν των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής, επιβαρύνεται δε τόκος μη υπερβαίνων τα επτά τοις εκατόν, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργού. Η αυτή μέθοδος εισπράξεως ακολουθείται εν περιπτώσει κυβερνητικής γης παραχωρηθείσης εις ιδιοκτήτας κατά την εκτέλεσιν των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.

Εξουσία προς δανεισμόν

36. Η Επιτροπή ίνα δυνηθή να ασκήση τας λειτουργίας αυτής επί τη βάσει του παρόντος Νόμου ή των επί τη βάσει αυτού γενομένων Κανονισμών δύναται, τη συγκαταθέσει ή συμφώνως προς γενικήν επί τούτω εξουσιοδότησιν του Υπουργού, να δανείζηται παρ’ οιουδήποτε προσώπου ή παρά της Κυβερνήσεως ποσά κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός.

Εξουσία Επιτροπής όπως δανείζη ή καταβάλλη χρήματα

37. Η Επιτροπή δύναται να δανείζη ή προκαταβάλλη χρήματα υπό τοιούτους όρους ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός εις ιδιοκτήτας επί σκοπώ εκτελέσεως μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής.

Λογαριασμοί και έλεγχος τούτων

38.-(1) Ο Διευθυντής φροντίζει διά την ετοιμασίαν λογαριασμών, την τήρησιν βιβλίων και δι’ οιανδήποτε άλλην λογιστικήν εργασίαν της Επιτροπής.

(2) Οι λογαριασμοί της Επιτροπής ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κήρυξις περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής

39.-(1) Οσάκις ήθελε φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον ότι μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής καθίστανται αναγκαία λόγω του ότι ελήφθη Κυβερνητική απόφασις περί κατασκευής υδατοφράγματος ή άλλων δαπανηρών αρδευτικών ή άλλων εγγειοβελτιωτικών ή άλλων έργων, το Υπουργικόν Συμβούλιον διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας κηρύσσει, τη συστάσει του Υπουργού, την περί ης πρόκειται περιοχήν ως περιοχήν ενοποιήσεως και αναδιανομής οπότε εις την ούτω κηρυχθείσαν περιοχήν εφαρμόζονται μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ακολουθητέα διαδικασία ενοποιήσεως και αναδιανομής διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η αυτή ως η προνοουμένη υπό του παρόντος Νόμου εν περιπτώσει ενοποιήσεως και αναδιανομής δι’ αποφάσεως των ιδιοκτητών, νοουμένου ότι ο αριθμός των αιρετών μελών θέλει καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν περιπτώσει αρνήσεως των ιδιοκτητών όπως εκλέξωσιν αντιπροσώπους των εις τας διαφόρους επιτροπάς τας σχετιζομένας με ενοποίησιν και αναδιανομήν ο Υπουργός δύναται να διορίση τους τοιούτους αντιπροσώπους οίτινες δύνανται να είναι δικαιούχοι ιδιοκτήται ή μη.

Μέρος Τέταρτον ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περιουσιακά στοιχεία της Αρχής ..

40.-(1) Τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, περιλαμβανομένων και στοιχείων υπό την διαχείρισιν αυτής, ως και αι υποχρεώσεις αυτής περιέρχονται εις την Δημοκρατίαν.

Εκκρεμούσαι υποθέσεις

41.-(1) Άπασαι αι εκκρεμούσαι δικαστικαί υποθέσεις εις τας οποίας η Αρχή ή επιτροπή αυτής είναι διάδικος, θα συνεχισθώσι, υπό τον αυτόν τίτλον ως αύται κατεχωρίσθησαν, υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(2) Αι εκκρεμούσαι εφέσεις ενώπιον της Αρχής θεωρούνται ότι εγένοντο και εκκρεμούσι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.

Υπάλληλοι Αρχής

42.-(1) Παν πρόσωπον το οποίον αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου ετέλει εις την υπηρεσίαν της Αρχής ως μέλος του προσωπικού αυτής υπάγεται, από της ημερομηνίας ταύτης εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας και τοποθετείται υπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως οιουδήποτε ετέρου νόμου, εις θέσιν ήτις θα περιλαμβάνεται εις τον προυπολογισμόν του Τμήματος, και διά δε το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν της Αρχής εις θέσιν ήτις θα περιλαμβάνεται εις τον Τακτικόν Προϋπολογισμόν της Δημοκρατίας, το καθεστώς και αι λειτουργίαι της οποίας θα είναι ανάλογοι προς τας λειτουργίας της κατεχομένης θέσεως εις την υπηρεσίαν της Αρχής και θα λαμβάνη την αντιμισθίαν αυτού παρά της Δημοκρατίας.

(2) Η παρά τη Αρχή υπηρεσία ή προηγουμένη παρά τη Δημοκρατία υπηρεσία οιουδήποτε προσώπου επί εκτάκτου, προσωρινής ή μονίμου βάσεως αναγνωρίζεται διά πάντας τους σκοπούς των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 έως 1983 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τηρουμένων των προνοιών των εν λόγω νόμων ως και οιωνδήποτε Κανονισμών εγκριθέντων δυνάμει οιουδήποτε νόμου, ή ετέρων Κανονισμών ρυθμιζόντων τοιαύτα θέματα, ως και των προνοιών των εδαφίων (3) και (5). Παν τοιούτο πρόσωπον μέχρι της κατά το παρόν άρθρον τοποθετήσεως αυτού εξακολουθεί να κατέχη την θέσιν την οποίαν κατείχεν ευθύς αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου:

Νοείται ότι η αντιμισθία της θέσεως την οποίαν το πρόσωπον τούτο κατείχεν ως εμφαίνεται εις τον τελευταίον προϋπολογισμόν της Αρχής θεωρείται ως προσωπική αντιμισθία του προσώπου τούτου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρις ότου διενεργηθή και εγκριθή μελέτη αναθεωρήσεως ή αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών του Τμήματος, περιλαμβάνουσα και αξιολόγησιν και εναρμόνησιν των παρ’ αυτώ θέσεων και εγκριθώσι σχέδια υπηρεσίας και κλίμακες μισθοδοσίας, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να τροποποιήση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας διά της απαλείψεως εξ αυτών της αναφοράς εις την Αρχήν και της αντικαταστάσεως της δι’ αναφοράς εις το Τμήμα, και να καταργήση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας του εναλλαξίμου και λογιστικού προσωπικού της Αρχής, διατηρούσα όμως την υφισταμένην διάρθρωσιν των υπηρεσιών αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι η παρά τη Αρχή επί προσωρινής ή μονίμου βάσεως υπηρεσία παντός προσώπου μη ανήκοντος εις το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν λογίζεται ως υπηρεσία παρά τη Δημοκρατία εις την θέσιν την οποίαν κατείχεν αμέσως προ της τοποθετήσεως του εις την νέαν θέσιν δυνάμει του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι η επί προσωρινής ή μονίμου βάσεως υπηρεσία παντός προσώπου εις την θέσιν την οποίαν κατείχε παρά τη Αρχή αμέσως προ της τοποθετήσεως του εις το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου λογίζεται ως υπηρεσία εις την νέαν θέσιν.

(3) Η παρά τη Δημοκρατία υπηρεσία παντός τοιούτου προσώπου θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχισις της παρά τη Αρχή υπηρεσίας αυτού ως και της τυχόν υπηρεσίας αυτού παρά τη Δημοκρατία, υφ’ οιουσδήποτε όρους, προ της ιδρύσεως της Αρχής:

Νοείται ότι παν τοιούτο πρόσωπον, επιλέξαν υπηρεσίαν ή διορισμόν παρά τη Αρχή λαβόν επί τούτω οιονδήποτε ωφέλημα επί τη αποχωρήσει αυτού αναφορικώς προς περίοδον χρόνου υπηρεσίας εις την Δημοκρατίαν προ του διορισμού αυτού εις την Αρχήν, δέον, εντός ενός μηνός από της μεταφοράς αυτού εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, ως ανωτέρω καθορίζεται, όπως επιλέξη την επιστροφήν του ληφθέντος ωφελήματος, οπότε διά σκοπούς ωφελημάτων ως περίοδος υπηρεσίας αυτού θα λογίζεται ολόκληρος η υπηρεσία αυτού εξ υπαρχής, ή να μη επιστρέψη το τοιούτον ωφέλημα, οπότε διά τοιούτους σκοπούς η περίοδος υπηρεσίας αυτού θα λογίζεται ως αρχομένη από της ημερομηνίας αναλήψεως υπηρεσίας παρά τη Αρχή.

(4) Η επιστροφή οιουδήποτε ποσού γίνεται μεθ’ απλού τόκου, προς τοσούτον επιτόκιον όσον ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζομένου από της ημερομηνίας καθ’ ην τούτο είχε καταβληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστροφής ολοκλήρου του ποσού, ο δε χρόνος και τρόπος επιστροφής καθορίζονται υπό του Υπουργού Οικονομικών.

(5)(α) Άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου και μετά την εκκαθάρισιν του Ταμείου Προνοίας, παν μέλος του Ταμείου δέον όπως, εντός ενός μηνός από της εις αυτόν καταβολής πάντων των ποσών τα οποία δικαιούται εκ του Ταμείου, επιλέξη:

(ι) να καταβάλη εις την Δημοκρατίαν παν εκ του Λογαριασμού “Β” του Ταμείου καταβληθέν εις αυτόν ποσόν, οπότε ολόκληρος η υπηρεσία αυτού λαμβάνεται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως συμφώνως προς τον περί Συντάξεων Νόμον, ή

(ιι) να μη επιστρέψη το εκ του Λογαριασμού “Β” καταβληθέν εις αυτόν ποσόν, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ολόκληρος η προ της υπαγωγής αυτού εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας υπηρεσία αυτού εν τη Αρχή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως συμφώνως προς τον περί Συντάξεων Νόμον.

(β) Η επιλογή γίνεται γραπτώς και απευθύνεται προς τον Γενικόν Λογιστήν, είναι δε ανέκκλητος.

(γ) Ανεξαρτήτως της επιλογής, ολόκληρος η υπηρεσία υπαλλήλου παρά τη Αρχή προ της 1ης Νοεμβρίου, 1972, θα λαμβάνηται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως.

(δ) Οιοσδήποτε άρρην υπάλληλος όστις ήσκησε την εν τη υποπαραγράφω (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ανωτέρω αναφερομένην επιλογήν δύναται εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου να ασκήση ανεκκλήτως δικαίωμα επιλογής όπως καταβάλη εις την Δημοκρατίαν εισφοράν δυνάμει του άρθρου 28 του περί Συντάξεων Νόμου δι’ οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένου μηνός προηγουμένης υπηρεσίας αυτού παρά τη Αρχή ή τη Δημοκρατία. Εν τοιαύτη περιπτώσει η σύνταξις χήρας και τέκνων διά την προηγουμένην τοιαύτην υπηρεσίαν θα υπολογίζηται επί τη βάσει του εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του περί Συντάξεων Νόμου καθοριζομένου ποσοστού. Η τοιαύτη εισφορά θα υπολογισθή συμφώνως προς το εν ισχύι ποσοστόν του περί Συντάξεων Νόμου και των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1985 επί των εκάστοτε συνταξίμων μηνιαίων απολαβών αυτού δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προηγουμένης υπηρεσίας διά την οποίαν ούτος επιθυμεί να καταβάλη εισφοράν μετά τόκου προς εξ και τρία τέταρτα τοις εκατόν. Το οφειλόμενον ποσόν δύναται να καταβληθή είτε διά πληρωμής εφ’ άπαξ κατά τον χρόνον ασκήσεως του δικαιώματος επιλογής είτε διά τοιούτου αριθμού δόσεων οίας ήθελε καθορίσει ο Γενικός Λογιστής.

Μέρος Πέμπτον ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Απαγόρευσις τεμαχισμού ενοποιηθείσης ιδιοκτησίας και όροι διακατοχής κατ’ αναδιανεμήτους μερίδας

43.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, κτήμα που ενοποιήθηκε και αναδιανεμήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δε διανέμεται, διαιρείται, συγχωνεύεται, ούτε τα σύνορα του τυγχάνουν αναπροσαρμογής χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διευθυντή, ο οποίος μπορεί, για σκοπούς ορθής αξιοποίησης και ανάπτυξης του, να επιβάλει όρους οι οποίοι θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά αναφορικά με τα εξής:

(α) Τον τρόπο διανομής, διαίρεσης, συγχώνευσης ή αναπροσαρμογής των συνόρων του·

(β) τον αριθμό των νέων τεμαχίων που θα προέλθουν από το διαχωρισμό του·

(γ) τον τρόπο άρδευσης του· ή

(δ) την παροχή ικανοποιητικής προσπέλασης στα νέα τεμάχια.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και παντός Νόμου τροποποιούντος αυτόν αι ακόλουθοι διατάξεις θα εφαρμόζωνται εις ακίνητον ιδιοκτησίαν κειμένην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής:

(α)(i) Ουδείς κύριος τοιαύτης ιδιοκτησίας θα μεταβιβάζη ιδανικήν μερίδα εν αυτή μικροτέραν της ανηκούσης εις αυτόν·

(ii) ουδείς κύριος τοιαύτης ιδιοκτησίας θα μεταβιβάζη ταύτην εις πρόσωπα πλείονα του ενός·

(iii) απαγορεύεται η υπό προσώπων πλειόνων του ενός, ενεργούντων από κοινού, πλειοδοσία εις δημόσιον πλειστηριασμόν διεξαγόμενον διά την δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου αναγκαστικήν πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας,

άνευ της αδείας του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όστις τηρών και έχων ως γνώμονα τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, δύναται να καθορίζη εις μεν την περίπτωσιν της υποπαραγράφου (i) την ελαχίστην ιδανικήν μερίδα η οποία δύναται να μεταβιβασθή εις δε τας περιπτώσεις των υποπαραγράφων (ii) και (iii) τον μέγιστον αριθμόν προσώπων εις τα οποία η τοιαύτη ιδιοκτησία δύναται να μεταβιβασθή ή τα οποία δύνανται, ενεργούντα από κοινού, να πλειοδοτήσωσιν εις τοιούτον πλειστηριασμόν, αναλόγως της περιπτώσεως.

(β) Ουδέν κτήμα χορηγηθέν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου εις πρόσωπον όπερ μεταγενεστέρως αποθνήσκει θα διακατέχηται υπό των κληρονόμων αυτού κατ’ αδιανεμήτους μερίδας διά χρονικόν διάστημα πέραν των εξ μηνών εκτός εάν αποδειχθή κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ότι το κτήμα τούτο θα εξακολουθήση να καλλιεργήται από κοινού υπ’ αυτών και να τυγχάνη εκμεταλλεύσεως ως μία ενιαία μονάς· εν περιπτώσει δε παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων της παρούσης παραγράφου ή διαθέσεως της ιδανικής μερίδος οιουδήποτε των κληρονόμων εις τρίτον πρόσωπον, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται, να εκθέση ολόκληρον το κτήμα εις πώλησιν διά δημοσίου πλειστηριασμού, συμφώνως προς τας διατάξεις οιουδήποτε Νόμου αφορώντος εις τοιαύτας πωλήσεις και των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών Πωλήσεως, και διανείμη το προϊόν της πωλήσεως μεταξύ των συνιδιοκτητών.

(3) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δε θα εφαρμόζονται αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα σε περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής και η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή, μετά την εν λόγω ενοποίηση και αναδιανομή, ως μη επηρεασθείσα άμεσα από μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής.

Εξαιρούμενες ιδιοκτησίες

43Α. Αναφορικά με ιδιοκτησίες που τυγχάνουν εξαίρεσης με βάση την παράγραφο (7) του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, ή που περιλαμβάνονται μέσα σε τμήμα περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής το οποίο θα καθορισθεί από τον Διευθυντή ως μη επηρεασθέν άμεσα από μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής, θα ισχύουν αντί των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου σχετικά με τις ελάχιστες εκτάσεις, οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του ίδιου άρθρου του εν λόγω Νόμου.

Διόρθωση λαθών

43Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ο Διευθυντής μπορεί να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στους καταλόγους ή τα σχέδια που ετοιμάζει η Επιτροπή και να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση που δόθηκε ή απόφαση που λήφθηκε με βάση τα λάθη ή τις παραλείψεις αυτές.

(2) Εάν κριθεί ότι οποιαδήποτε πράξη διόρθωσης ή ακύρωσης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), δυνατό να επηρεάζει τα συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, τότε ο Διευθυντής φροντίζει ώστε να δοθεί προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο εν λόγω πρόσωπο. Εάν η διεύθυνση του επηρεαζομένου δεν είναι γνωστή, τότε η εν λόγω ειδοποίηση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες που κυκλοφορούν καθημερινά. Μετά την ειδοποίηση αυτή, ο επηρεαζόμενος μπορεί, μέσα σε περίοδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης ή της δημοσίευσης της ειδοποίησης, να υποβάλει γραπτώς σχετική ένσταση στον Διευθυντή, αναφέροντας τους λόγους στους οποίους αυτή βασίζεται. Ο Διευθυντής εξετάζει την ένσταση και αποφασίζει κατά πόσο θα προχωρήσει στην εν λόγω διόρθωση ή ακύρωση. Η απόφαση του Διευθυντή κοινοποιείται γραπτώς στο πρόσωπο που υπέβαλε την ένσταση.

Τροποποίηση της περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής

43Γ. Μετά την κτήση κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο Διευθυντής μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζομένων ιδιοκτητών, να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέρος αγροτικού κτήματος ή αγροτικών κτημάτων στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Μεταβίβασις εξουσιών

44.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάση εις οιονδήποτε πρόσωπον την άσκησιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ εξουσιών ή αρμοδιοτήτων.

(2) Ο Διευθυντής, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ο Έπαρχος δύνανται να εκχωρήσωσι την άσκησιν των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτών εις οιονδήποτε πρόσωπον.

Κανονισμοί

45. Το Υπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει, Κανονισμούς διά την καλυτέραν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου και διά τον καθορισμόν οιουδήποτε θέματος όπερ επί τη βάσει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι επιδεκτικόν καθορισμού:

Νοείται ότι Κανονισμοί γινόμενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα και πέντε ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Αδικήματα

46.-(1) Πας όστις-

(α) εσκεμμένως και παρανόμως επεμβαίνει εις οιαδήποτε μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής·

(β) εσκεμμένως και παρανόμως παρεμποδίζει οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής ή οιονδήποτε πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπό ταύτης ή οιονδήποτε πρόσωπον διορισθέν προς εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου επί τη βάσει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα τριακόσια ευρώ (€300,00) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου επί τη βάσει τούτου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα διακόσια ευρω (€200,00).

Επιφύλαξις

47.-(1) Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί ιδιοκτησίας-

(α) ανηκούσης εις την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

(β) ανηκούσης εις Συμβούλιο Δήμου, Κοινοτικό Συμβούλιο, νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν κοινής ωφελείας και χρησιμοποιουμένης ή σκοπουμένης όπως χρησιμοποιηθή διά σκοπόν δημοσίας ωφελείας·

(γ) ανηκούσης εις μεταλλευτικήν επιχείρησιν και χρησιμοποιουμένης ή σκοπουμένης όπως χρησιμοποιηθή διά μεταλλευτικούς σκοπούς,

ειμή τη εγγράφω συναινέσει του κυρίου αυτής.

(2) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), “σκοποί δημοσίας ωφελείας” περιλαμβάνουσι τους εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 3 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας Νόμου του 1962 εκτιθεμένους σκοπούς.

(3) Εν περιπτώσει καθ’ ην η πραγματικότης οιασδήποτε σκοπουμένης ενεργείας ως εν τη παραγράφω (β) ή εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (1) ήθελε διαμφισβητηθή, η εν λόγω πραγματικότης διαπιστούται διά της αποδείξεως αποφασιστικών μέτρων ενδεικνυόντων την τοιαύτην σκοπουμένην ενέργειαν και ληφθέντων προ της δυνάμει του άρθρου 6 συγκλήσεως προκαταρκτικής συνεδριάσεως των ιδιοκτητών της περιοχής εν τη οποία κείται η εν τη ρηθείσα παραγράφω αναφερομένη ιδιοκτησία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της δυνάμει του άρθρου 39 εκδόσεως Διατάγματος κηρύττοντος την εν λόγω περιοχήν ως περιοχήν ενοποιήσεως και αναδιανομής.

Αμοιβαί

48. Τα αιρετά ή διοριζόμενα μέλη, μη δημόσιοι υπάλληλοι, των διαφόρων επιτροπών των συνιστωμένων δυνάμει του παρόντος Νόμου θα λαμβάνωσι τοιαύτην αμοιβήν κατά συνεδρίασιν οίαν ήθελεν εκάστοτε καθορίσει ο Υπουργός.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 21.)

1. Το σχέδιο ενοποιήσεως και αναδιανομής μπορεί να προβλέπει για την αναγκαστική αύξηση ή ελάττωση της αξίας της ιδιοκτησίας που θα παραχωρηθεί σε ιδιοκτήτες στην έκταση που θα εγκρίνεται εκάστοτε από τον Διευθυντή και για τη μη χορήγηση ιδιοκτησίας σε ιδιοκτήτες των οποίων η συνολική έκταση των κτημάτων τους είναι μικρότερη από αυτή που καθορίζεται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

2. Σκοπός της ενοποίησης και αναδιανομής είναι η δημιουργία όσο το δυνατό περισσότερων κτημάτων τα οποία να είναι οικονομικώς εκμεταλλεύσιμα. Ο Διευθυντής καθορίζει κάθε χρόνο τα κριτήρια για τον προσδιορισμό ενός κτήματος ως “οικονομικά εκμεταλλεύσιμου” αφού λάβει υπόψη ότι το εισόδημα που θα πρέπει να εξασφαλίζεται από το κτήμα αυτό, ενόψει και του ύψους του ισχύοντος δείκτη τιμών καταναλωτή, θα είναι ικανό για τη συντήρηση της οικογένειας του γεωργού που θα το εκμεταλλεύεται. Εκτάσεις που προκύπτουν από τη μη παραχώρηση ιδιοκτησίας σε ιδιοκτήτες μικρών κτημάτων ή την αγορά γης από το Τμήμα ή την ιδιοκτησία της Δημοκρατίας που εγκρίθηκε να παραχωρηθεί μέσω του σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής, χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με προτίμηση προς αυτούς που καλλιεργούν οι ίδιοι τις ιδιοκτησίες τους.

Τέτοιες εκτάσεις μπορούν να παραχωρηθούν και σε άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής, ύστερα από αίτηση τους, νοουμένου ότι αυτοί είναι κάτοικοι του χωριού ή χωριών στα οποία αυτή υπάγεται και είναι γεωργοί, ενοικιαστές γεωργικής γης ή αποδεδειγμένα απασχολούνται με τη γεωργία. Μπορούν, επίσης, να εξετάζονται και αιτήσεις νεαρών κατοίκων της υπαίθρου που ενδιαφέρονται να παραμείνουν στο χωριό τους και να ασχοληθούν με τη γεωργία. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή ετοιμάζει κατάλογο των καλλιεργητών κάθε ιδιοκτησίας στην επηρεαζόμενη περιοχή αν ο καλλιεργητής δεν είναι συγχρόνως και ο ιδιοκτήτης.

3. Εκτός εις δικαιολογημένας περιπτώσεις λόγω της φύσεως των γαιών ή της εκμεταλλεύσεως τούτων ή λόγω της αποστάσεως αυτών από του τόπου της διαμονής του ιδιοκτήτου αυτών ουχί πλέον του ενός τεμαχίου θα χορηγήται εις τον ιδιοκτήτην μικρού κτήματος, ουχί πλέον των δύο τεμαχίων εις τον ιδιοκτήτην μετρίου κτήματος, και ουχί πλέον των τριών τεμαχίων εις τον ιδιοκτήτην μεγάλου κτήματος. Ο Διευθυντής καθορίζει την έννοιαν των όρων “μικρού”, “μετρίου”, και “μεγάλου” εν σχέσει προς κτήματα εν τη επηρεαζομένη περιοχή και ορίζει πότε ωρισμένη περίπτωσις θεωρείται ως δικαιολογημένη εξαίρεσις.

4. Η ανασυγκρότησις των διεσκορπισμένων τεμαχίων εις ενοποιημένα τεμάχια γίνεται επί τη βάσει σχεδίου επιτρέποντος την λογικήν καλλιέργειαν των γαιών, την μηχανοποίησιν των έργων καλλιεργείας, την εκτέλεσιν αρδευτικών και συντηρήσεως του εδάφους έργων, άλλων έργων βελτιώσεως, την ανέγερσιν αγροτικών οικοδομημάτων, τον σχηματισμόν μακροχρονίων φυτειών, τον καθορισμόν περιοχών προοριζομένων διά την ανόρυξιν δημοσίων ή ιδιωτικών φρεάτων και κατασκευήν άλλων υδατικών έργων και τον καθορισμόν άλλων χώρων προοριζομένων διά δημοσίαν χρήσιν και εν γένει την διευκόλυνσιν της χρησιμοποιήσεως νέων και βελτιωμένων μεθόδων καλλιεργείας αίτινες θα επέτρεπον ή θα συνετέλουν εις την αύξησιν της παραγωγικότητος.

5. Δέον να υπάρχη εύκολος προσπέλασις εις τα ενοποιημένα κτήματα ή τεμάχια.

6. Εις τους ιδιοκτήτας μικρών κτημάτων δέον να χορηγήται κατά το δυνατόν γαία εγγύς του χωρίου. Εις τους ιδιοκτήτας τους κατοικούντας εκτός των συνόρων της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής δέον να χορηγήται κατά το δυνατόν γαία εγγύς των συνόρων ούτως ώστε η απόστασις μεταξύ τούτων και της κατοικίας των να είναι η συντομωτέρα.

7. Η Επιτροπή κατά την προπαρασκευή του σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής θα πρέπει να έχει υπόψη ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις δυνατό να κριθεί σκόπιμο όπως εξαιρεθούν οι ακόλουθες ιδιοκτησίες:

(α) Ιδιοκτησία της οποίας η αξία είναι υψηλή λόγω των εγκαταστάσεων ή φυτειών που βρίσκονται σ’ αυτή, ή λόγω της ανάπτυξης που έλαβε χώρα σε παραπλήσια περιοχή, ή η οποία, κατά την κρίση του Διευθυντή, είναι ειδικού χαρακτήρα, ανεξάρτητα από την αξία της.

(β) Οικοδομήματα τα οποία είναι μεγάλης αξίας και η αναγκαία για τη χρήση τους γη.

(γ) Ιδιοκτησία που ανήκει σε δημόσιο ίδρυμα, αναγνωρισμένο ως τέτοιο είτε με βάση νόμο είτε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποστολή του οποίου είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των χώρων ιστορικής σημασίας ή των αρχαιοτήτων, νοουμένου ότι οι ιδιοκτήτες της επιθυμούν την εξαίρεση αυτή:

Νοείται ότι σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων, η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε αναπροσαρμογές των συνόρων των ιδιοκτησιών που θα εξαιρεθούν, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο για τους σκοπούς της ενοποίησης και αναδιανομής των υπόλοιπων κτημάτων της περιοχής.

8. Εις ιδιοκτήτην υποβαλόντα προς τούτο αίτησιν δυνατόν να αποφασισθή όπως δοθή αποζημίωσις τοις μετρητοίς αντί της χορηγήσεως γαίας.

9. Εν περιπτώσει αδιανεμήτων κτημάτων έκαστος ιδιοκτήτης θα λαμβάνη είτε με την συναίνεσιν είτε διά κληρώσεως αν οι συγκύριοι συμφωνούν, ή άλλως κατά την κρίσιν της Επιτροπής ατομικόν τεμάχιον ή τεμάχια μετά την ενοποίησιν και αναδιανομήν, άτινα θα διακατέχη κατ’ ατομικήν κυριότητα και των οποίων η αξία θα είναι περίπου ίση προς την προ της ενοποιήσεως και αναδιανομής εξ αδιανεμήτου μερίδα αυτού νοουμένου ότι το τεμάχιον ή τεμάχια θα συμμορφώνται προς τας διατάξεις του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου ή πάσης τυχόν τροποποιήσεως του και ότι αν τούτο δεν είναι δυνατόν θα εφαρμόζωνται αι διατάξεις της παραγράφου 2 του Δευτέρου Πίνακος.

Τη αιτήσει των συγκυρίων, ενοποιηθέν κτήμα δύναται να χορηγηθή υπό της Επιτροπής κατά την αναδιανομήν εις πρόσωπα πλείονα του ενός κατ’ αδιανεμήτους μερίδας, εις περίπτωσιν καθ’ ην ο Διευθυντής ήθελεν ικανοποιηθή ότι το κτήμα τούτο θα καλλιεργήται από κοινού υπό των συγκυρίων ή με απόφαση της Επιτροπής η οποία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως και θα τυγχάνει εκμεταλλεύσεως ως μία ενιαία μονάς ή ότι η ρύθμιση αυτή θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής της περιοχής.

10. Τα επί της γαίας δένδρα θα χορηγώνται ομού μετά της γαίας και ουδέποτε κεχωρισμένως.

11. Η Επιτροπή εξετάζει πάσας τας εντός της επηρεαζομένης περιοχής μισθώσεις και προς το συμφέρον της ενοποιήσεως και αναδιανομής κέκτηται εξουσίαν όπως τηρή, τροποποιή, μεταβιβάζη ή ακυροί οιανδήποτε υφισταμένην μίσθωσιν ή υποβοηθή την σύναψιν νέας μισθώσεως.

12. Η Επιτροπή εν τη προπαρασκευή σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής δύναται να συγκαλή “συνεδριάσεις προτιμήσεως” καθ’ ας έκαστος ιδιοκτήτης και καλλιεργητής δύναται να προσκληθή όπως υποβάλη εις την Επιτροπήν τας προτιμήσεις του όσον αφορά τα εις αυτόν χορηγηθησόμενα νέα τεμάχια.

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή προετοιμάζει σχέδιο που παρουσιάζει την επηρεαζόμενη περιοχή διαιρεμένη σε όχι περισσότερες από τρεις ζώνες εκμεταλλεύσεως ή αναπτύξεως στις οποίες θα μπορούν να παραχωρηθούν στους ιδιοκτήτες τα νέα τους κτήματα.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 21.)

Τρόπος αναδιανομής κτημάτων.

1. Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2, εις έκαστον ιδιοκτήτην μετά την ενοποίησιν και αναδιανομήν χορηγείται, εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν, ιδιοκτησία ολικής αξίας εχούσης τον αυτόν λόγον προς την αξίαν ολοκλήρου της ιδιωτικής ιδιοκτησίας ήτις προκύπτει εκ του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής (αφού αφαιρεθώσιν αι εκτάσεις αι οποίαι ωρίσθησαν διά νέας οδούς, υδραγωγούς, αύλακας και άλλα έργα και δι’ εγκαταστάσεις δημοσίας ωφελείας και διά κοινήν χρήσιν και προστεθώσιν αι εκτάσεις καταργουμένων οδών, υδραγωγών, αυλάκων και άλλων έργων) ως τον λόγον τον οποίον είχεν η αξία της ιδιοκτησίας την οποίαν ούτος εκέκτητο προ της ενοποιήσεως και αναδιανομής προς την συνολικήν αξίαν απασών των ιδιωτικών ιδιοκτησιών τας οποίας άπαντες οι ιδιοκτήται εκέκτηντο προ της ενοποιήσεως και αναδιανομής:

Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας που θα υπόκειται σε οποιαδήποτε μείωση λόγω αφαίρεσης της αξίας των εκτάσεων οι οποίες ορίσθηκαν για νέους δρόμους, υδραγωγούς, αυλάκια ή άλλα έργα ή εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας ή για κοινή χρήση, η Επιτροπή μπορεί, εάν το θεωρεί σκόπιμο-

(i) να μη λαμβάνει υπόψη την αξία οποιασδήποτε οικοδομής, λάκκου, γεώτρησης ή άλλης εγκατάστασης που βρίσκεται στην ιδιοκτησία· και

(ii) προκειμένου περί ιδιοκτησιών που επωφελούνται ορισμένα μόνο από τα μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής, να ορίζει το ποσοστό μείωσης της αξίας τους ανάλογα με το όφελος που θα αποκομίσουν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες.

2. Οσάκις φαίνεται εις την Επιτροπήν ότι δεν είναι πρακτικώς δυνατόν να χορηγήση οιασδήποτε ιδιοκτησίας εχούσας αξίαν ως εν τη παραγράφω 1 ανωτέρω προνοείται, η Επιτροπή δύναται να διατάξη όπως οι ιδιοκτήται οι οποίοι λαμβάνουσιν ιδιοκτησίας εχούσας αξίαν μεγαλυτέραν της εις αυτούς οφειλομένης καταβάλωσιν εις την Επιτροπήν την διαφοράν της αξίας και όπως εις τους ιδιοκτήτας οι οποίοι λαμβάνουσιν ιδιοκτησίας εχούσας αξίαν μικροτέραν της εις αυτούς οφειλομένης ή οι οποίοι ουδεμίαν ιδιοκτησίαν λαμβάνουσι δοθή τοιαύτη αποζημίωσις οίαν η Επιτροπή δυνατόν να καθορίση λαμβάνουσα υπ’ όψιν τας αντιστοίχους ιδιοκτησίας των και την δυνάμει του άρθρου 15 ορισθείσαν αξίαν.

3. Οσάκις ιδιοκτήτης τις λαμβάνει ιδιοκτησίαν έχουσαν αξίαν μεγαλυτέραν της εις αυτόν οφειλομένης και παραλείπει να καταβάλη την διαφοράν της αξίας εις την Επιτροπήν ως εν τη παραγράφω 2 ανωτέρω προνοείται, η όλη ιδιοκτησία του τοιούτου ιδιοκτήτου ή μέρος ταύτης υποθηκεύεται υπ’ αυτού προς όφελος της Επιτροπής υπό τοιούτους όρους υφ’ ους αύτη ήθελεν εγκρίνει ή, επιβαρύνεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον υπό της Επιτροπής, η οποία θα έχη εξουσίαν όπως καθορίση, τη εγκρίσει του Διευθυντή, τον τρόπον και την χρονικήν προθεσμίαν αποπληρωμής των τοιούτων επιβαρύνσεων:

Νοείται ότι εάν ούτος παραλείψη να καταβάλη την διαφοράν της αξίας εντός της χρονικής προθεσμίας και κατά τον τρόπον ο οποίος θα καθορισθή ως ανωτέρω, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δικαιούται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, να εκθέση την βεβαρημένην ιδιοκτησίαν εις πώλησιν διά δημοσίου πλειστηριασμού, συμφώνως προς τας διατάξεις οιουδήποτε νόμου αφορώντος εις πωλήσεις διά δημοσίου πλειστηριασμού και των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών Πωλήσεως.

Σημείωση
52 του Ν44/85Κατάργησις ωρισμένων Κανονισμών

Διά του παρόντος Νόμου καταργούνται:

(α) Οι περί Αρχής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Ταμείον Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψεως) Κανονισμοί του 1973~

(β) οι περί Αρχής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Όροι Υπηρεσίας των Υπαλλήλων της Αρχής) Κανονισμοί του 1973~

(γ) οι περί Αρχής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Ταμείον Προνοίας) Κανονισμοί του 1974 και 1981.

Σημείωση
53 του Ν44/85Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν ορισθησομένην διά γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δημοσιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
3 του Ν32(Ι)/94Μεταβατική διάταξη

Οφειλές που κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι υπερήμερες μπορούν να εισπραχθούν από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Αναδασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

Σημείωση
17 του Ν. 70(Ι)/2018Μεταβατική διάταξη

17.-(1) Οφειλές που υφίστανται κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 70(Ι)/2018] μπορούν να εισπραχθούν από το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 70(Ι)/2018].

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 70(Ι)/2018] εφαρμόζονται άνευ επηρεασμού της συνέχισης και ολοκλήρωσης οιασδήποτε διαδικασίας εκκρεμεί δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου.