Κήρυξις περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής

39.-(1) Οσάκις ήθελε φανή εις το Υπουργικόν Συμβούλιον ότι μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής καθίστανται αναγκαία λόγω του ότι ελήφθη Κυβερνητική απόφασις περί κατασκευής υδατοφράγματος ή άλλων δαπανηρών αρδευτικών ή άλλων εγγειοβελτιωτικών ή άλλων έργων, το Υπουργικόν Συμβούλιον διά διατάγματος δημοσιευομένου εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας κηρύσσει, τη συστάσει του Υπουργού, την περί ης πρόκειται περιοχήν ως περιοχήν ενοποιήσεως και αναδιανομής οπότε εις την ούτω κηρυχθείσαν περιοχήν εφαρμόζονται μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η ακολουθητέα διαδικασία ενοποιήσεως και αναδιανομής διά διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η αυτή ως η προνοουμένη υπό του παρόντος Νόμου εν περιπτώσει ενοποιήσεως και αναδιανομής δι’ αποφάσεως των ιδιοκτητών, νοουμένου ότι ο αριθμός των αιρετών μελών θέλει καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και εν περιπτώσει αρνήσεως των ιδιοκτητών όπως εκλέξωσιν αντιπροσώπους των εις τας διαφόρους επιτροπάς τας σχετιζομένας με ενοποίησιν και αναδιανομήν ο Υπουργός δύναται να διορίση τους τοιούτους αντιπροσώπους οίτινες δύνανται να είναι δικαιούχοι ιδιοκτήται ή μη.