Λογαριασμοί και έλεγχος τούτων

38.-(1) Ο Διευθυντής φροντίζει διά την ετοιμασίαν λογαριασμών, την τήρησιν βιβλίων και δι’ οιανδήποτε άλλην λογιστικήν εργασίαν της Επιτροπής.

(2) Οι λογαριασμοί της Επιτροπής ελέγχονται υπό του Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας.