Εξουσία Επιτροπής όπως δανείζη ή καταβάλλη χρήματα

37. Η Επιτροπή δύναται να δανείζη ή προκαταβάλλη χρήματα υπό τοιούτους όρους ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός εις ιδιοκτήτας επί σκοπώ εκτελέσεως μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής.