Εξουσία προς δανεισμόν

36. Η Επιτροπή ίνα δυνηθή να ασκήση τας λειτουργίας αυτής επί τη βάσει του παρόντος Νόμου ή των επί τη βάσει αυτού γενομένων Κανονισμών δύναται, τη συγκαταθέσει ή συμφώνως προς γενικήν επί τούτω εξουσιοδότησιν του Υπουργού, να δανείζηται παρ’ οιουδήποτε προσώπου ή παρά της Κυβερνήσεως ποσά κατά τοιούτον τρόπον και υπό τοιούτους όρους οίους ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός.