Δημοσιονομικαί διατάξεις

35.-(1) Εφ’ όσον μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής είναι προς όφελος της εθνικής οικονομίας διά ταύτα αι διοικητικαί και διαχειριστικαί δαπάναι αι προερχόμεναι από την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, η αμοιβή των μελών των διαφόρων επιτροπών, η αμοιβή του Ταμίου του διοριζομένου δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 34 ως και αι δαπάναι οροθετήσεως των νέων ενοποιηθέντων τεμαχίων θα βαρύνωσι το Πάγιον Ταμείον της Δημοκρατίας.

(2) Η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας δύναται να συνεισφέρη διά-

(α) την καταβλητέαν αποζημίωσιν προς απόσβεσιν δικαιωμάτων, προνομίων και άλλης ιδιοκτησίας ήτις δεν δύναται να μεταβιβασθή·

(β) καταβλητέαν αποζημίωσιν εν σχέσει προς μισθώσεις ως προνοείται υπό του άρθρου 22(2).

(3) Αι δαπάναι αναφορικώς προς άλλα έργα σχετιζόμενα με μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής επιβαρύνονται ως ακολούθως:

(α) διά την κατασκευήν νέων αρδευτικών, διατηρήσεως του εδάφους και αποχετευτικών έργων άτινα εκτελούνται επί τη βάσει ισχυούσης νομοθεσίας ή διοικητικών διευθετήσεων οι επηρεαζόμενοι ιδιοκτήται λαμβάνουσι την συνήθη διά τοιαύτα έργα χορηγουμένην υπό της Κυβερνήσεως επιχορήγησιν·

(β) δι’ οιαδήποτε άλλα έργα βελτιώσεως εκτελούμενα υπό της Επιτροπής διά δημοσίους ή ιδιωτικούς σκοπούς ως και διά τας δαπάνας δυνάμει του άρθρου 18, θα βαρύνωνται οι ιδιοκτήται κατ’ αναλογίαν της αξίας των μετά την ενοποίησιν και αναδιανομήν κτημάτων αυτών ή κατ’ αναλογίαν του οφέλους όπερ θα απολαύσουν εκ τούτων αλλ’ η Κυβέρνησις της Δημοκρατίας δύναται να επιχορηγή οιονδήποτε τοιούτον έργον θα ενόμιζε πρέπον·

(γ) αποζημίωσις διά κτηθείσαν ιδιοκτησίαν είτε εκουσίως είτε αναγκαστικώς κατά τον περιορισμόν και εξάλειψιν μικρών κτημάτων ή δι’ άλλους σκοπούς καταβάλλεται τοις μετρητοίς υπό της Επιτροπής.

(4) Η εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (3) αναφερομένη δαπάνη λόγω αποζημιώσεως διά κτηθείσαν ιδιοκτησίαν εισπράττεται διά δόσεων παρά των ιδιοκτητών εις τους οποίους η εν λόγω ιδιοκτησία θέλει παραχωρηθή κατά την εκτέλεσιν των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής, επιβαρύνεται δε τόκος μη υπερβαίνων τα επτά τοις εκατόν, ως ήθελε καθορισθή υπό του Υπουργού. Η αυτή μέθοδος εισπράξεως ακολουθείται εν περιπτώσει κυβερνητικής γης παραχωρηθείσης εις ιδιοκτήτας κατά την εκτέλεσιν των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.