Περιουσιακά στοιχεία της Αρχής ..

40.-(1) Τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής, περιλαμβανομένων και στοιχείων υπό την διαχείρισιν αυτής, ως και αι υποχρεώσεις αυτής περιέρχονται εις την Δημοκρατίαν.