Εκκρεμούσαι υποθέσεις

41.-(1) Άπασαι αι εκκρεμούσαι δικαστικαί υποθέσεις εις τας οποίας η Αρχή ή επιτροπή αυτής είναι διάδικος, θα συνεχισθώσι, υπό τον αυτόν τίτλον ως αύται κατεχωρίσθησαν, υπό του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας.

(2) Αι εκκρεμούσαι εφέσεις ενώπιον της Αρχής θεωρούνται ότι εγένοντο και εκκρεμούσι δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 13.