Υπάλληλοι Αρχής

42.-(1) Παν πρόσωπον το οποίον αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου ετέλει εις την υπηρεσίαν της Αρχής ως μέλος του προσωπικού αυτής υπάγεται, από της ημερομηνίας ταύτης εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας και τοποθετείται υπό της αρμοδίας αρχής της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως οιουδήποτε ετέρου νόμου, εις θέσιν ήτις θα περιλαμβάνεται εις τον προυπολογισμόν του Τμήματος, και διά δε το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν της Αρχής εις θέσιν ήτις θα περιλαμβάνεται εις τον Τακτικόν Προϋπολογισμόν της Δημοκρατίας, το καθεστώς και αι λειτουργίαι της οποίας θα είναι ανάλογοι προς τας λειτουργίας της κατεχομένης θέσεως εις την υπηρεσίαν της Αρχής και θα λαμβάνη την αντιμισθίαν αυτού παρά της Δημοκρατίας.

(2) Η παρά τη Αρχή υπηρεσία ή προηγουμένη παρά τη Δημοκρατία υπηρεσία οιουδήποτε προσώπου επί εκτάκτου, προσωρινής ή μονίμου βάσεως αναγνωρίζεται διά πάντας τους σκοπούς των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1967 έως 1983 ή οιουδήποτε ετέρου νόμου τηρουμένων των προνοιών των εν λόγω νόμων ως και οιωνδήποτε Κανονισμών εγκριθέντων δυνάμει οιουδήποτε νόμου, ή ετέρων Κανονισμών ρυθμιζόντων τοιαύτα θέματα, ως και των προνοιών των εδαφίων (3) και (5). Παν τοιούτο πρόσωπον μέχρι της κατά το παρόν άρθρον τοποθετήσεως αυτού εξακολουθεί να κατέχη την θέσιν την οποίαν κατείχεν ευθύς αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου:

Νοείται ότι η αντιμισθία της θέσεως την οποίαν το πρόσωπον τούτο κατείχεν ως εμφαίνεται εις τον τελευταίον προϋπολογισμόν της Αρχής θεωρείται ως προσωπική αντιμισθία του προσώπου τούτου:

Νοείται περαιτέρω ότι μέχρις ότου διενεργηθή και εγκριθή μελέτη αναθεωρήσεως ή αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών του Τμήματος, περιλαμβάνουσα και αξιολόγησιν και εναρμόνησιν των παρ’ αυτώ θέσεων και εγκριθώσι σχέδια υπηρεσίας και κλίμακες μισθοδοσίας, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να τροποποιήση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας διά της απαλείψεως εξ αυτών της αναφοράς εις την Αρχήν και της αντικαταστάσεως της δι’ αναφοράς εις το Τμήμα, και να καταργήση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας του εναλλαξίμου και λογιστικού προσωπικού της Αρχής, διατηρούσα όμως την υφισταμένην διάρθρωσιν των υπηρεσιών αυτής:

Νοείται περαιτέρω ότι η παρά τη Αρχή επί προσωρινής ή μονίμου βάσεως υπηρεσία παντός προσώπου μη ανήκοντος εις το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν λογίζεται ως υπηρεσία παρά τη Δημοκρατία εις την θέσιν την οποίαν κατείχεν αμέσως προ της τοποθετήσεως του εις την νέαν θέσιν δυνάμει του εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου:

Νοείται περαιτέρω ότι η επί προσωρινής ή μονίμου βάσεως υπηρεσία παντός προσώπου εις την θέσιν την οποίαν κατείχε παρά τη Αρχή αμέσως προ της τοποθετήσεως του εις το εναλλάξιμον και λογιστικόν προσωπικόν της Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου λογίζεται ως υπηρεσία εις την νέαν θέσιν.

(3) Η παρά τη Δημοκρατία υπηρεσία παντός τοιούτου προσώπου θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχισις της παρά τη Αρχή υπηρεσίας αυτού ως και της τυχόν υπηρεσίας αυτού παρά τη Δημοκρατία, υφ’ οιουσδήποτε όρους, προ της ιδρύσεως της Αρχής:

Νοείται ότι παν τοιούτο πρόσωπον, επιλέξαν υπηρεσίαν ή διορισμόν παρά τη Αρχή λαβόν επί τούτω οιονδήποτε ωφέλημα επί τη αποχωρήσει αυτού αναφορικώς προς περίοδον χρόνου υπηρεσίας εις την Δημοκρατίαν προ του διορισμού αυτού εις την Αρχήν, δέον, εντός ενός μηνός από της μεταφοράς αυτού εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας, ως ανωτέρω καθορίζεται, όπως επιλέξη την επιστροφήν του ληφθέντος ωφελήματος, οπότε διά σκοπούς ωφελημάτων ως περίοδος υπηρεσίας αυτού θα λογίζεται ολόκληρος η υπηρεσία αυτού εξ υπαρχής, ή να μη επιστρέψη το τοιούτον ωφέλημα, οπότε διά τοιούτους σκοπούς η περίοδος υπηρεσίας αυτού θα λογίζεται ως αρχομένη από της ημερομηνίας αναλήψεως υπηρεσίας παρά τη Αρχή.

(4) Η επιστροφή οιουδήποτε ποσού γίνεται μεθ’ απλού τόκου, προς τοσούτον επιτόκιον όσον ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζομένου από της ημερομηνίας καθ’ ην τούτο είχε καταβληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστροφής ολοκλήρου του ποσού, ο δε χρόνος και τρόπος επιστροφής καθορίζονται υπό του Υπουργού Οικονομικών.

(5)(α) Άμα τη ενάρξει της ισχύος του παρόντος τροποποιητικού Νόμου και μετά την εκκαθάρισιν του Ταμείου Προνοίας, παν μέλος του Ταμείου δέον όπως, εντός ενός μηνός από της εις αυτόν καταβολής πάντων των ποσών τα οποία δικαιούται εκ του Ταμείου, επιλέξη:

(ι) να καταβάλη εις την Δημοκρατίαν παν εκ του Λογαριασμού “Β” του Ταμείου καταβληθέν εις αυτόν ποσόν, οπότε ολόκληρος η υπηρεσία αυτού λαμβάνεται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως συμφώνως προς τον περί Συντάξεων Νόμον, ή

(ιι) να μη επιστρέψη το εκ του Λογαριασμού “Β” καταβληθέν εις αυτόν ποσόν, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ολόκληρος η προ της υπαγωγής αυτού εις την υπηρεσίαν της Δημοκρατίας υπηρεσία αυτού εν τη Αρχή δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως συμφώνως προς τον περί Συντάξεων Νόμον.

(β) Η επιλογή γίνεται γραπτώς και απευθύνεται προς τον Γενικόν Λογιστήν, είναι δε ανέκκλητος.

(γ) Ανεξαρτήτως της επιλογής, ολόκληρος η υπηρεσία υπαλλήλου παρά τη Αρχή προ της 1ης Νοεμβρίου, 1972, θα λαμβάνηται υπ’ όψιν δι’ οιονδήποτε μελλοντικόν ωφέλημα αφυπηρετήσεως.

(δ) Οιοσδήποτε άρρην υπάλληλος όστις ήσκησε την εν τη υποπαραγράφω (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου ανωτέρω αναφερομένην επιλογήν δύναται εντός τριών μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικού) Νόμου να ασκήση ανεκκλήτως δικαίωμα επιλογής όπως καταβάλη εις την Δημοκρατίαν εισφοράν δυνάμει του άρθρου 28 του περί Συντάξεων Νόμου δι’ οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένου μηνός προηγουμένης υπηρεσίας αυτού παρά τη Αρχή ή τη Δημοκρατία. Εν τοιαύτη περιπτώσει η σύνταξις χήρας και τέκνων διά την προηγουμένην τοιαύτην υπηρεσίαν θα υπολογίζηται επί τη βάσει του εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του περί Συντάξεων Νόμου καθοριζομένου ποσοστού. Η τοιαύτη εισφορά θα υπολογισθή συμφώνως προς το εν ισχύι ποσοστόν του περί Συντάξεων Νόμου και των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1985 επί των εκάστοτε συνταξίμων μηνιαίων απολαβών αυτού δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προηγουμένης υπηρεσίας διά την οποίαν ούτος επιθυμεί να καταβάλη εισφοράν μετά τόκου προς εξ και τρία τέταρτα τοις εκατόν. Το οφειλόμενον ποσόν δύναται να καταβληθή είτε διά πληρωμής εφ’ άπαξ κατά τον χρόνον ασκήσεως του δικαιώματος επιλογής είτε διά τοιούτου αριθμού δόσεων οίας ήθελε καθορίσει ο Γενικός Λογιστής.