Απαγόρευσις τεμαχισμού ενοποιηθείσης ιδιοκτησίας και όροι διακατοχής κατ’ αναδιανεμήτους μερίδας

43.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, κτήμα που ενοποιήθηκε και αναδιανεμήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δε διανέμεται, διαιρείται, συγχωνεύεται, ούτε τα σύνορα του τυγχάνουν αναπροσαρμογής χωρίς την έγγραφη έγκριση του Διευθυντή, ο οποίος μπορεί, για σκοπούς ορθής αξιοποίησης και ανάπτυξης του, να επιβάλει όρους οι οποίοι θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά αναφορικά με τα εξής:

(α) Τον τρόπο διανομής, διαίρεσης, συγχώνευσης ή αναπροσαρμογής των συνόρων του·

(β) τον αριθμό των νέων τεμαχίων που θα προέλθουν από το διαχωρισμό του·

(γ) τον τρόπο άρδευσης του· ή

(δ) την παροχή ικανοποιητικής προσπέλασης στα νέα τεμάχια.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου αλλά τηρουμένων των διατάξεων του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου και παντός Νόμου τροποποιούντος αυτόν αι ακόλουθοι διατάξεις θα εφαρμόζωνται εις ακίνητον ιδιοκτησίαν κειμένην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής:

(α)(i) Ουδείς κύριος τοιαύτης ιδιοκτησίας θα μεταβιβάζη ιδανικήν μερίδα εν αυτή μικροτέραν της ανηκούσης εις αυτόν·

(ii) ουδείς κύριος τοιαύτης ιδιοκτησίας θα μεταβιβάζη ταύτην εις πρόσωπα πλείονα του ενός·

(iii) απαγορεύεται η υπό προσώπων πλειόνων του ενός, ενεργούντων από κοινού, πλειοδοσία εις δημόσιον πλειστηριασμόν διεξαγόμενον διά την δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου αναγκαστικήν πώλησιν ακινήτου ιδιοκτησίας,

άνευ της αδείας του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όστις τηρών και έχων ως γνώμονα τας διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, δύναται να καθορίζη εις μεν την περίπτωσιν της υποπαραγράφου (i) την ελαχίστην ιδανικήν μερίδα η οποία δύναται να μεταβιβασθή εις δε τας περιπτώσεις των υποπαραγράφων (ii) και (iii) τον μέγιστον αριθμόν προσώπων εις τα οποία η τοιαύτη ιδιοκτησία δύναται να μεταβιβασθή ή τα οποία δύνανται, ενεργούντα από κοινού, να πλειοδοτήσωσιν εις τοιούτον πλειστηριασμόν, αναλόγως της περιπτώσεως.

(β) Ουδέν κτήμα χορηγηθέν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου εις πρόσωπον όπερ μεταγενεστέρως αποθνήσκει θα διακατέχηται υπό των κληρονόμων αυτού κατ’ αδιανεμήτους μερίδας διά χρονικόν διάστημα πέραν των εξ μηνών εκτός εάν αποδειχθή κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ότι το κτήμα τούτο θα εξακολουθήση να καλλιεργήται από κοινού υπ’ αυτών και να τυγχάνη εκμεταλλεύσεως ως μία ενιαία μονάς· εν περιπτώσει δε παραβάσεως των ανωτέρω διατάξεων της παρούσης παραγράφου ή διαθέσεως της ιδανικής μερίδος οιουδήποτε των κληρονόμων εις τρίτον πρόσωπον, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται, να εκθέση ολόκληρον το κτήμα εις πώλησιν διά δημοσίου πλειστηριασμού, συμφώνως προς τας διατάξεις οιουδήποτε Νόμου αφορώντος εις τοιαύτας πωλήσεις και των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών Πωλήσεως, και διανείμη το προϊόν της πωλήσεως μεταξύ των συνιδιοκτητών.

(3) Οι διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δε θα εφαρμόζονται αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα σε περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής και η οποία καθορίζεται από τον Διευθυντή, μετά την εν λόγω ενοποίηση και αναδιανομή, ως μη επηρεασθείσα άμεσα από μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής.