Εξαιρούμενες ιδιοκτησίες

43Α. Αναφορικά με ιδιοκτησίες που τυγχάνουν εξαίρεσης με βάση την παράγραφο (7) του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, ή που περιλαμβάνονται μέσα σε τμήμα περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής το οποίο θα καθορισθεί από τον Διευθυντή ως μη επηρεασθέν άμεσα από μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής, θα ισχύουν αντί των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου σχετικά με τις ελάχιστες εκτάσεις, οι διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) του ίδιου άρθρου του εν λόγω Νόμου.