Αναγκαίες αρμοδιότητες για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά για τη διάρθρωση των αναγκαίων υπηρεσιών του Τμήματος για την παροχή των αναγκαίων και κατάλληλων υπηρεσιών για την καλύτερη εφαρμογή και επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Τμήμα κατά την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου ασκεί τας κάτωθι λειτουργίας:

(α) Φέρει την ευθύνη για το συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση μέτρων ενοποίησης και αναδιανομής, σύμφωνα με την αγροτική, περιβαλλοντική, περιφερειακή και αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, και συμβουλεύει τον Υπουργό για την πολιτική που σχετίζεται με τη μεταρρύθμιση αγροτικής και άλλης κτημοσύνης σε ό,τι αφορά τα μέτρα ενοποίησης και αναδιανομής και για όλα τα συναφή θέματα˙

(β) κέκτηται εξουσίαν όπως αγοράζη, πωλή, ανταλλάσση, υποθηκεύη και εν γένει διαθέτη ακίνητον ιδιοκτησίαν και όπως κτάται είτε δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή άλλως οιανδήποτε ιδιοκτησίαν διά τους σκοπούς οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής:

Νοείται ότι ουδεμία αγορά ή διάθεσις ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να γίνη άνευ εγκρίσεως του Υπουργού·

(γ) εν τη ασκήσει των λειτουργιών αυτής κέκτηται εξουσίαν όπως προκαταβάλλη χρήματα και συνάπτη δάνεια διά την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα προκαταβαλλόμενα χρήματα και τα συναφθησόμενα δάνεια θα περιλαμβάνωνται εις τον Προϋπολογισμόν της Δημοκρατίας·

(δ) οιανδήποτε άλλην λειτουργίαν ήτις καθίσταται αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.