Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“αγροτικόν κτήμα” σημαίνει κτήμα καλλιεργούμενον ή τυγχάνον εκμεταλλεύσεως δι’ οιονδήποτε γεωργικόν σκοπόν και “αγροτική κτημοσύνη” ερμηνεύεται αναλόγως·

“αξία” σημαίνει την αξίαν ην η ιδιοκτησία αναμένεται να αποφέρη εάν πωληθή εν δημοσία αγορά υπό πωλητού όστις εκουσίως πωλεί ταύτην·

“γεωργία” περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν οπωρών, καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβάνουσαν παν είδος ζώων εκτρεφομένων διά την παραγωγήν τροφής, ερίου, δερμάτων ή γουναρικών ή προς χρησιμοποίησιν αυτών διά καλλιέργειαν), την χρήσιν γης διά βοσκήν, καλαθοποιϊαν ή ως λειμώνος, κήπου ή φυτωρίου ή την χρήσιν γης ως δάσους οσάκις η χρήσις αύτη είναι επικουρική της καλλιεργείας της γης διά γεωργικούς σκοπούς και “γεωργικός” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών ερμηνεύεται αναλόγως·

“δημοσίευσις” μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών σημαίνει δημοσίευσιν δι’ εκθέσεως εις δημόσιον μέρος εν τη πόλει ή τω χωρίω εντός των ορίων του οποίου κείται η περιοχή ήτις υπέστη ή θα υποστή ενοποίησιν και αναδιανομήν·

ʺΔιευθυντήςʺ σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας:

Νοείται ότι, οπουδήποτε στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά στο «Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας»  σε οποιαδήποτε γραμματική μορφή του, αυτή λογίζεται ως αναφορά στο «Διευθυντή» στην κατάλληλη γραμματική μορφή του όρου·

“δικαιούχος ιδιοκτήτης” σημαίνει κάθε πρόσωπο, το οποίο κατέχει μέσα στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικό κτήμα αξίας γενικής εκτίμησης κατά την 1η Ιανουαρίου 2013 όχι μικρότερης των πεντακοσίων ευρώ (€500,00)˙ στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αξία γενικής εκτίμησης, “δικαιούχος ιδιοκτήτης” σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει μέσα στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής αγροτικό κτήμα με αξία, είτε εγγεγραμμένη είτε καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, όχι μικρότερη των τριών ευρώ (€3,00)·

“Δικαστήριον” σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει το υπό του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Επαρχιακόν Δικαστήριον·

“ενοποίησις και αναδιανομή” σημαίνει ενοποίησιν και αναδιανομήν αγροτικού κτήματος γενομένην διά παντός, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχον της επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει τον υπό του Υπουργού Εσωτερικών οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Έπαρχον·

“επηρεαζομένη περιοχή” σημαίνει την περιοχήν ήτις επηρεάζεται ή πιθανόν να επηρεασθή υπό μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” σημαίνει επιτροπήν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής συσταθείσαν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένην ως “Επιτροπή”)·

“επιτροπή εκτιμήσεως” σημαίνει την υπό του άρθρου 14 προνοουμένην επιτροπήν εκτιμήσεως·

“ιδιοκτησία” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ως ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“ιδιοκτήτης” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“καλλιεργητής” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών σημαίνει πάντα όστις είτε υπό πλήρη είτε υπό μερικήν απασχόλησιν είτε αυτοπροσώπως είτε διά των αντιπροσώπων ή υπηρετών αυτού απασχολείται εις οιονδήποτε είδος γεωργίας εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“κτήμα” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ήτις χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει διά γεωργικούς σκοπούς και ανήκει εις ιδιοκτήτην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δύναται να αποτελήται εξ ενός ή πλειόνων τεμαχίων γης ή άλλης ιδιοκτησίας·

“μέτρο ενοποίησης και αναδιανομής” περιλαμβάνει κάθε μέτρο που εφαρμόζεται σε ιδιοκτησία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών  εκμετάλλευσής της -

(α) με την αύξηση της έκτασης κτημάτων·

(β) με την εξάλειψη, σε κατάλληλες περιπτώσεις, μικρών κτημάτων, ιδιοκτησίας σε αδιανέμητες μερίδες, καθώς και δυαδικής ιδιοκτησίας γης και των δέντρων που βρίσκονται πάνω σε αυτήν· και

(γ) με ενοποίηση και αναδιανομή κτημάτων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί για κάθε ένα ιδιοκτήτη ένα κτήμα ή μικρός αριθμός συγκεντρωμένων κτημάτων ικανοποιητικού μεγέθους και κανονικού σχήματος, απαλλαγμένων από εμπράγματα βάρη, που βρίσκονται σε θέση που ευνοεί την οικονομική τους εκμετάλλευση για γεωργικούς και άλλους σκοπούς και που προσφέρονται για καλλιέργεια με σύγχρονες γεωργικές και άλλες τεχνικές μεθόδους και για την εκτέλεση και την αξιοποίηση έργων εγγείου βελτίωσης στην περιοχή, περιλαμβανομένων έργων για άρδευση, αποχέτευση, διατήρηση του εδάφους, προστασία περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας, βελτίωση των μέσων προσπέλασης, δημιουργία υποδομών και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων˙

“περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής” σημαίνει περιοχήν εντός της οποίας μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής λαμβάνουν χώραν ή πρόκειται να λάβουν χώραν·

“Προϊστάμενος” [Διαγράφηκε]·

“προσωρινή επιτροπή” σημαίνει την επί τη βάσει του άρθρου 6(2) συνιστωμένην επιτροπήν·

“Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” (εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενος ως “Συνεταιρισμός”) σημαίνει Συνεταιρισμόν Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων όστις συνιστάται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

ʺΤμήμαʺ σημαίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας·

“Υπηρεσία” [Διαγράφηκε]˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.