Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“αγροτικόν κτήμα” σημαίνει κτήμα καλλιεργούμενον ή τυγχάνον εκμεταλλεύσεως δι’ οιονδήποτε γεωργικόν σκοπόν και “αγροτική κτημοσύνη” ερμηνεύεται αναλόγως·

“αξία” σημαίνει την αξίαν ην η ιδιοκτησία αναμένεται να αποφέρη εάν πωληθή εν δημοσία αγορά υπό πωλητού όστις εκουσίως πωλεί ταύτην·

“γεωργία” περιλαμβάνει κηπουρικήν, καλλιέργειαν οπωρών, καλλιέργειαν σπόρων, γαλακτοκομίαν, κτηνοτροφίαν (περιλαμβάνουσαν παν είδος ζώων εκτρεφομένων διά την παραγωγήν τροφής, ερίου, δερμάτων ή γουναρικών ή προς χρησιμοποίησιν αυτών διά καλλιέργειαν), την χρήσιν γης διά βοσκήν, καλαθοποιϊαν ή ως λειμώνος, κήπου ή φυτωρίου ή την χρήσιν γης ως δάσους οσάκις η χρήσις αύτη είναι επικουρική της καλλιεργείας της γης διά γεωργικούς σκοπούς και “γεωργικός” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών ερμηνεύεται αναλόγως·

“δημοσίευσις” μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών σημαίνει δημοσίευσιν δι’ εκθέσεως εις δημόσιον μέρος εν τη πόλει ή τω χωρίω εντός των ορίων του οποίου κείται η περιοχή ήτις υπέστη ή θα υποστή ενοποίησιν και αναδιανομήν·

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αναδασμού·

“δικαιούχος ιδιοκτήτης” σημαίνει παν πρόσωπον όπερ κέκτηται εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής αγροτικόν κτήμα συνολικής αξίας, είτε εγγεγραμμένης είτε κατακεχωρημένης εις τα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογίου, ουχί κατωτέρας των δύο χιλιάδων μιλς·

“Δικαστήριον” σημαίνει το Επαρχιακόν Δικαστήριον της Επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει το υπό του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Επαρχιακόν Δικαστήριον·

“ενοποίησις και αναδιανομή” σημαίνει ενοποίησιν και αναδιανομήν αγροτικού κτήματος γενομένην διά παντός, δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Έπαρχος” σημαίνει τον Έπαρχον της επαρχίας εντός των ορίων της οποίας κείται η περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής και οσάκις η περιοχή αύτη περιλαμβάνεται εντός των ορίων πλειόνων της μιας επαρχιών σημαίνει τον υπό του Υπουργού Εσωτερικών οριζόμενον, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Έπαρχον·

“επηρεαζομένη περιοχή” σημαίνει την περιοχήν ήτις επηρεάζεται ή πιθανόν να επηρεασθή υπό μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” σημαίνει επιτροπήν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής συσταθείσαν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου (εν τοις εφεξής αναφερομένην ως “Επιτροπή”)·

“επιτροπή εκτιμήσεως” σημαίνει την υπό του άρθρου 14 προνοουμένην επιτροπήν εκτιμήσεως·

“ιδιοκτησία” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ως ορίζεται εις το άρθρον 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“ιδιοκτήτης” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου·

“καλλιεργητής” μετά των γραμματικών αυτού παραλλαγών σημαίνει πάντα όστις είτε υπό πλήρη είτε υπό μερικήν απασχόλησιν είτε αυτοπροσώπως είτε διά των αντιπροσώπων ή υπηρετών αυτού απασχολείται εις οιονδήποτε είδος γεωργίας εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής·

“κτήμα” σημαίνει ακίνητον ιδιοκτησίαν ήτις χρησιμοποιείται εν όλω ή εν μέρει διά γεωργικούς σκοπούς και ανήκει εις ιδιοκτήτην εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δύναται να αποτελήται εξ ενός ή πλειόνων τεμαχίων γης ή άλλης ιδιοκτησίας·

“μέτρον ενοποιήσεως και αναδιανομής” περιλαμβάνει παν μέτρον εφαρμοζόμενον επί ιδιοκτησίας προς τον σκοπόν της βελτιώσεως των συνθηκών γεωργικής εκμεταλλεύσεως-

(α) διά της αυξήσεως της εκτάσεως κτημάτων·

(β) διά της εξαλείψεως εις καταλλήλους περιπτώσεις μικρών κτημάτων, ιδιοκτησίας κατ’ αδιανεμήτους μερίδας και δυαδικής ιδιοκτησίας γης και των επ’ αυτής δένδρων· και

(γ) δι’ ενοποιήσεως και αναδιανομής κτημάτων ούτως ώστε να συσταθή δι’ έκαστον ιδιοκτήτην εν κτήμα ή μικρός αριθμός συγκεντρωμένων κτημάτων ικανοποιητικού μεγέθους και κανονικού σχήματος, απηλλαγμένων εμπραγμάτων βαρών, κειμένων εις θέσιν ευνοούσαν την οικονομικήν των εκμετάλλευσιν διά γεωργικούς σκοπούς και προσφόρων διά καλλιέργειαν διά συγχρόνων γεωργικών τεχνικών μεθόδων και διά την εκτέλεσιν και αξιοποίησιν έργων εγγείου βελτιώσεως εις την περιοχήν, περιλαμβανομένων έργων δι’ άρδευσιν, αποχέτευσιν, διατήρησιν του εδάφους και βελτίωσιν των μέσων προσπελάσεως.

“περιοχή ενοποιήσεως και αναδιανομής” σημαίνει περιοχήν εντός της οποίας μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής λαμβάνουν χώραν ή πρόκειται να λάβουν χώραν·

“Προϊστάμενος” [Διαγράφηκε]·

“προσωρινή επιτροπή” σημαίνει την επί τη βάσει του άρθρου 6(2) συνιστωμένην επιτροπήν·

“Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής” (εν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενος ως “Συνεταιρισμός”) σημαίνει Συνεταιρισμόν Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων όστις συνιστάται επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

“Τμήμα” σημαίνει το υπό του άρθρου 3 καθιδρυόμενον Τμήμα Αναδασμού·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.