Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 1969 έως 1997 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμοι του 1969 έως 1997.