Τμήμα Αναδασμού και αρμοδιότητες αυτού

3.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον μεριμνά διά την παρά τω Υπουργώ καθίδρυσιν Τμήματος Αναδασμού και την διάρθρωσιν των αναγκαίων υπηρεσιών αυτού, σκοπός του οποίου θα είναι η παροχή των αναγκαίων και καταλλήλων υπηρεσιών διά την καλυτέραν εφαρμογήν και επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Τμήμα ασκεί τας κάτωθι λειτουργίας:

(α) Φέρει την ευθύνην του συντονισμού, διαχειρίσεως και υλοποιήσεως μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφώνως προς την αγροτικήν πολιτικήν της Κυβερνήσεως και συμβουλεύει τον Υπουργόν επί της πολιτικής της σχετιζομένης προς μεταρρύθμισιν αγροτικής κτημοσύνης, περιλαμβανομένων των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής, και περί πάντων των συναφών θεμάτων·

(β) κέκτηται εξουσίαν όπως αγοράζη, πωλή, ανταλλάσση, υποθηκεύη και εν γένει διαθέτη ακίνητον ιδιοκτησίαν και όπως κτάται είτε δι’ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ή άλλως οιανδήποτε ιδιοκτησίαν διά τους σκοπούς οιουδήποτε μέτρου ενοποιήσεως και αναδιανομής:

Νοείται ότι ουδεμία αγορά ή διάθεσις ακινήτου ιδιοκτησίας δύναται να γίνη άνευ εγκρίσεως του Υπουργού·

(γ) εν τη ασκήσει των λειτουργιών αυτού κέκτηται εξουσίαν όπως προκαταβάλλη χρήματα και συνάπτη δάνεια διά την επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι τα προκαταβαλλόμενα χρήματα και τα συναφθησόμενα δάνεια θα περιλαμβάνωνται εις τον Προϋπολογισμόν της Δημοκρατίας·

(δ) οιανδήποτε άλλην λειτουργίαν ήτις καθίσταται αναγκαία προς επίτευξιν των σκοπών του παρόντος Νόμου.