Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας κειμένης εκτός της επηρεαζομένης περιοχής

30. Οσάκις η πραγμάτωσις σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής χρήζει την εκτέλεσιν έργων εκτός της επηρεαζομένης περιοχής το Τμήμα κέκτηται εξουσίαν, εν απουσία φιλικού διακανονισμού, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, ήτις θα εχρειάζετο διά την εκτέλεσιν των τοιούτων έργων.