Συναλλαγή μετά την λήψιν αποφάσεως ή επίτευξιν συμφωνίας

29. Κατά το μεσολαβούν χρονικόν διάστημα μεταξύ της λήψεως αποφάσεως ενοποιήσεως και αναδιανομής και της κτήσεως της κατοχής των νέων τεμαχίων ουδεμία συναλλαγή αφορώσα εις οιανδήποτε ιδιοκτησίαν ή τροποποίησις επιβαρύνσεως επί ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης εις την επηρεαζομένην περιοχήν επιτρέπεται άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως ή εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Επιτροπής.

Νοείται ότι αι ανωτέρω διατάξεις δεν αφορώσιν εις αναγκαστικάς πωλήσεις επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πωλήσεως Ενυποθήκου Ιδιοκτησίας Νόμου ή του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όταν ούτος τεθή εν ισχύϊ, ή πωλήσεις εις εκτέλεσιν αποφάσεων επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι κατόπιν οιασδήποτε τοιαύτης πωλήσεως, είτε εκουσίας είτε αναγκαστικής, η Επιτροπή κέκτηται δικαίωμα, ασκούμενον εντός της καθωρισμένης προθεσμίας και κατά τον καθωρισμένον τρόπον, αγοράς οιουδήποτε κτήματος κατά προτίμησιν οιουδήποτε άλλου προσώπου.