Κτήσις κατοχής

28. Την κατοχήν των νέων τεμαχίων κτώνται τα ενδιαφερόμενα μέρη εις ημερομηνίαν ορισθησομένην υπό της Επιτροπής εν συνεννοήσει μετά του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ειδοποιούνται τουλάχιστον ένα μήνα προ της εν λόγω ημερομηνίας.