Οροθέτησις των ενοποιηθέντων και αναδιανεμηθέντων κτημάτων και εγγραφή τούτων

27. Το τελικόν σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής κατατίθεται παρά τω Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όστις προβαίνει εις την επί τόπου οροθέτησιν των κτημάτων και εγγράφει ταύτα εν τοις αρχείοις αυτού:

Νοείται ότι μέχρι της συμπληρώσεως της άνω αναφερομένης διαδικασίας ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται να εκδίδη προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας διά τα αναφερόμενα εν τω τελικώ σχεδίω νέα τεμάχια , επιβαρύνοντάς τα με την αξία που οφείλεται σύμφωνα με το Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ουδεμία, δυνάμει κληρονομιάς, δικαιοπραξία ή εγγραφή προσωρινού τίτλου επιτρέπεται χωρίς να καταβληθούν στην Επιτροπή όλα τα οφειλόμενα ποσά.