Δημοσίευση του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομή ς

26.-(1) Όταν συμπληρωθεί το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής, δημοσιεύεται, όπως η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο, μαζί με το σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος, τις προβλέψεις για τις εκτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας και για κοινή χρήση που αναφέρονται στο Δεύτερο Πίνακα, τις υφιστάμενες δουλείες που προβλέπεται να αποσβεσθούν και τις προβλεπόμενες να εγκαθιδρυθούν νέες δουλείες καθώς και τις προβλέψεις για τις μισθώσεις και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στα άρθρα 22 και 23, αντίστοιχα. Τα σχέδια και έγγραφα μπορούν να επιθεωρηθούν από τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες για περίοδο είκοσι και μίας ημερών από τη δημοσίευση τους και ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα στην προαναφερόμενη περίοδο των είκοσι και μίας ημερών.

(2) Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και προβαίνει σε οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου και των εγγράφων κρίνει αναγκαίες. Σε περίπτωση τροποποιήσεων το σχέδιο και τα έγγραφα επαναδημοσιεύονται κατά τον ίδιο τρόπο που είχε δημοσιευθεί το αρχικό σχέδιο. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων γνωστοποιούνται σ’ όλους τους επηρεαζομένους με επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής.

(3)  Το σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να δημοσιευθεί και ανεξάρτητα από το σχέδιο αναδιανομής.