Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας

25. Πάσαι αι γαίαι εν τη επηρεαζομένη περιοχή αι ανήκουσαι εις εν πρόσωπον αίτινες εν συνόλω είναι ολιγώτεραι των περιοχών των διαγραφομένων υπό των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1), ή υπό του εδαφίου (2), του άρθρου 27 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου, ως θα ήτο η περίπτωσις, και τα δένδρα και το ύδωρ τα ανήκοντα εις πρόσωπα άτινα δεν κέκτηνται γαίαν δύνανται να απαλλοτριωθώσιν αναγκαστικώς υπό του Τμήματος, συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, προς χρησιμοποίησιν διά σκοπούς των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.