Αντιπροσωπεία απόντων, κ.λ.π.

24. Οσάκις γίνονται παραστάσεις ότι πρόσωπον ενδιαφερόμενον εις ιδιοκτησίαν ήτις ενοποιήθη και αναδιενεμήθη ή πρόκειται να ενοποιηθή και αναδιανεμηθή συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, λόγω απουσίας αυτού εκ Κύπρου ή λόγω του ότι τελεί υπό ανικανότητα, είναι ενδεχόμενον να ευρεθή εις μειονεκτικήν θέσιν όσον αφορά την άσκησιν των δικαιωμάτων, καθηκόντων ή υποχρεώσεων αυτού ως ενδιαφερομένου επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριον τη αιτήσει του Προέδρου της Επιτροπής ή και αυτεπαγγέλτως, διατάσσει όπως το πρόσωπον τούτο αντιπροσωπευθή και δίδει τοιαύτας οδηγίας αίτινες θα διασφαλίσωσι την πρέπουσαν και δικαίαν άσκησιν των δικαιωμάτων και καθηκόντων αυτού.