Οροθέτησις των ενοποιηθέντων και αναδιανεμηθέντων κτημάτων και εγγραφή τούτων

27. Το τελικόν σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής κατατίθεται παρά τω Διευθυντή όστις προβαίνει εις την επί τόπου οροθέτησιν των κτημάτων και εγγράφει ταύτα εν τοις αρχείοις αυτού:

Νοείται ότι μέχρι της συμπληρώσεως της άνω αναφερομένης διαδικασίας ο Διευθυντής δύναται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις να εκδίδη προσωρινούς τίτλους ιδιοκτησίας διά τα αναφερόμενα εν τω τελικώ σχεδίω νέα τεμάχια.