Αναγκαστική απαλλοτρίωσις ιδιοκτησίας κειμένης εκτός της επηρεαζομένης περιοχής

30. Οσάκις η πραγμάτωσις σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής χρήζει την εκτέλεσιν έργων εκτός της επηρεαζομένης περιοχής η Υπηρεσία κέκτηται εξουσίαν, εν απουσία φιλικού διακανονισμού, αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ιδιοκτησίας συμφώνως προς τας διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου του 1962, ήτις θα εχρειάζετο διά την εκτέλεσιν των τοιούτων έργων.