Έγκρισις δημιουργίας ή καταργήσεως οδών

32. Ουδέν των εν τω άρθρω 31 διαλαμβανομένων επενεργεί ώστε να μη απαιτήται η εκ των προτέρων λήψις, κατόπιν αιτήσεως, πάσης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικού απαιτουμένων δυνάμει οιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, ειδικώς δε και άνευ περιορισμού της γενικότητος των προαναφερθέντων-

(α) πάσης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικού περί των οποίων γίνεται ή δυνατόν να γένηται πρόνοια εν τω περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμω ή οιωδήποτε Νόμω τροποποιούντι τούτον, ή σε οποιουσδήποτε κανονισμούς που εκδόθηκαν με βάση τον εν λόγω Νόμο:

Νοείται ότι ουδέν υφ’ οιουδήποτε τοιούτου Νόμου ή Κανονισμού προνοούμενον τέλος ή δικαίωμα επιβάλλεται ή εισπράττεται διά την χορήγησιν ή έκδοσιν πάσης τοιαύτης αδείας, εγκρίσεως ή πιστοποιητικού·

(β) της υπό της πρώτης επιφυλάξεως του άρθρου 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου προνοουμένης εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δι’ ανταλλαγήν ή αποξένωσιν τμήματος δημοσίας οδού εις περιπτώσεις καθ’ ας το σχέδιον προβλέπει την κατάργησιν υφισταμένων οδών.