Απαλλαγή από υποχρέωση εξασφάλισης αδειών κ.τ.λ.

32.-(1) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, η Επιτροπή μπορεί να εκτελεί τα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του παρόντος Νόμου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει οποιαδήποτε άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό που απαιτείται με βάση τον εν λόγω Νόμο, νοουμένου ότι το σχέδιο εκπονήθηκε ή εγκρίθηκε από το Τμήμα και έτυχε της έγκρισης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, για την ανταλλαγή ή αποξένωση μέρους δημόσιου δρόμου, σε περίπτωση που το σχέδιο ενοποίησης και αναδιανομής προβλέπει την κατάργηση υφιστάμενου δρόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.