Διάρκεια Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

33. Ο συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής, η Επιτροπή και η επιτροπή εκτιμήσεως υφίστανται μέχρις ότου ο Διευθυντής κρίνει ότι οι υπηρεσίες τους δεν είναι πλέον αναγκαίες.