Μεταβίβασις εξουσιών

44.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάση εις οιονδήποτε πρόσωπον την άσκησιν οιασδήποτε των δυνάμει του παρόντος Νόμου χορηγουμένων αυτώ εξουσιών ή αρμοδιοτήτων.

(2) Ο Προϊστάμενος, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, ο Διευθυντής, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και ο Έπαρχος δύνανται να εκχωρήσωσι την άσκησιν των εξουσιών και αρμοδιοτήτων αυτών εις οιονδήποτε πρόσωπον.