Τροποποίηση της περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής

43Γ. Μετά την κτήση κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο Διευθυντής μπορεί με τη σύμφωνη γνώμη των επηρεαζομένων ιδιοκτητών, να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέρος αγροτικού κτήματος ή αγροτικών κτημάτων στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.