Τροποποίηση της περιοχής ενοποίησης και αναδιανομής μετά την κτήση κατοχής

Μετά την κτήση κατοχής σύμφωνα με το άρθρο 28, ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών, να προσθέσει ή να αφαιρέσει μέρος αγροτικού κτήματος ή αγροτικών κτημάτων στην περιοχή ενοποίησης και αναδιανομής, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.