Επιτροπή εκτιμήσεως

14.-(1) Οιαδήποτε εκτίμησις επί τη βάσει του παρόντος Νόμου ενεργείται υπό της επιτροπής εκτιμήσεως συνισταμένης εκ τριών ex-officio μελών ήτοι ενός υπαλλήλου του Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όστις θα είναι και ο πρόεδρος της επιτροπής, ενός υπαλλήλου του Τμήματος υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντή, ή εάν η τοιαύτη υπόδειξις δεν είναι δυνατή, ενός υπαλλήλου του Τμήματος Γεωργίας υποδεικνυομένου υπό του Διευθυντού του Τμήματος τούτου και ενός υπαλλήλου της επαρχιακής διοικήσεως υποδεικνυομένου υπό του Επάρχου και δύο αιρετών μελών, εκλεγομένων υπό των δικαιούχων ιδιοκτητών:

Νοείται ότι, ως μέλος της πιο πάνω Επιτροπής Εκτίμησης, μπορεί να εκλεγεί και πρόσωπο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων ιδιοκτητών.

(2) Η εκλογή των αιρετών μελών της επιτροπής εκτιμήσεως διενεργείται σε συνεδρίαση των δικαιούχων ιδιοκτήτων η οποία συγκαλείται από τον Έπαρχο. Κατά τη συνεδρίαση αυτή και εφόσον τούτο είναι δυνατό ορίζονται και δύο πρόσωπα ως επιλαχόντα μέλη:

Νοείται ότι σε περίπτωση που θέση αιρετού μέλους της επιτροπής κενούται για οποιοδήποτε λόγο, αυτή πληρούται κατά σειρά από τους επιλαχόντες. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες ή εάν κωλύονται να αναλάβουν ως μέλη της Επιτροπής, τότε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή από τους δικαιούχους ιδιοκτήτες για πλήρωση της θέσης.

(3) Τον πρόεδρον ασθενούντα, απουσιάζοντα ή άλλως κωλυόμενον αναπληροί ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος υπάλληλος του Τμήματος, ή εν τη απουσία αυτού, υπάλληλος του Τμήματος Γεωργίας.

(4) Μέλος της Επιτροπής αδικαιολογήτως απουσιάσαν εκ τριών συνεχών συνεδριάσεων της επιτροπής παύει να είναι μέλος ταύτης.

(5) Σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της επιτροπής, απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη της επιτροπής, περιλαμβανομένου του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τη συνεδρίαση, τότε συγκαλείται άλλη συνεδρίαση της επιτροπής με την ίδια ημερήσια διάταξη.

(6) Αι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.