Εκτέλεσις σχεδίου οδών, υδραγωγών, αυλάκων και έργων αναπτύξεως

31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32, η Επιτροπή προβαίνει εις την εκτέλεσιν του εγκριθέντος, ως εν τω άρθρω 20, σχεδίου διά της κατασκευής νέων οδών, υδραγωγών, αυλάκων και άλλων έργων και της συστάσεως δουλειών, ως απαιτείται υπό του σχεδίου:

Νοείται ότι κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου θα ακολουθήται η καθοριζομένη εις τους Κυβερνητικούς Κανονισμούς Αποθηκών διαδικασία προσφορών.

(2) Τη αιτήσει του Διευθυντή, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται κατά νόμον να προβή εις πάσαν ενέργειαν προς ενημέρωσιν ή τροποποίησιν των κτηματολογικών βιβλίων και αρχείων, σχεδίων, πιστοποιητικών εγγραφής και άλλων εγγράφων η οποία απαιτείται συνεπεία της εν τω εδαφίω (1) αναφερομένης εκτελέσεως του σχεδίου και, εάν τοιαύτη είναι η περίπτωσις, προς κατάργησιν υφισταμένων οδών, υδραγωγών, αυλάκων ή έργων και την απόσβεσιν υφισταμένων δουλειών.