Εξουσία και καθήκοντα της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

12.-(1) Η Επιτροπή φέρει την ευθύνην της οργανώσεως και διαχειρίσεως των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και γενικώς προβαίνει εις τοιαύτην ενέργειαν ήτις καθίσταται αναγκαία διά την δέουσαν εκτέλεσιν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής εν τη επηρεαζομένη περιοχή ως προνοείται υπό του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή ενεργεί ως αντιπρόσωπος του Τμήματος επί παντός ζητήματος αφορώντος εις τον Συνεταιρισμόν και τα μέλη αυτού περιλαμβανομένων της αγοράς, ανταλλαγής, πωλήσεως, μισθώσεως, υποθηκεύσεως, αναπτύξεως και διαχειρίσεως πάσης ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή, της εκδόσεως δανείων εις μέλη και της εισπράξεως των δόσεων των δανείων, άλλων οφειλών και προστίμων παρά των μελών.

(3) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνος διά τας διευθετήσεις προπαρασκευής των καταλόγων των δικαιούχων ιδιοκτητών και καλλιεργητών, αποζημιώσεις, σχέδια δρόμων, εξωραϊσμού τοπίων και άλλων έργων αναπτύξεως και διά παν άλλο θέμα μέχρι και συμπεριλαμβανομένης της προπαρασκευής σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής και διά την εκτέλεσιν του τοιούτου σχεδίου και οιασδήποτε άλλης ενεργείας προνοουμένης υπό του παρόντος Νόμου.

(4) Η Επιτροπή εις πάσας τας μετά των τρίτων σχέσεις αυτής συναλλάττεται και ενεργεί διά του Προέδρου αυτής:

Νοείται ότι συναλλαγαί διά την σύναψιν δανείων, την εκτέλεσιν έργων και την κτήσιν ή διάθεσιν ιδιοκτησίας διενεργούνται υπό του Διευθυντή όστις και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα ή συμβάσεις.