Εκλογή αιρετών μελών της Επιτροπής

11.-(1) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως και αναδιανομής είτε κατά την συνεδρίασιν την συγκληθείσαν ως προνοείται εις το εδάφιον (1) του άρθρου 8 είτε εις μεταγενεστέραν συνεδρίασιν συγκληθείσαν υπό του Επάρχου οι δικαιούχοι ιδιοκτήται προβαίνουσιν εις την εκλογήν τριών εξ αυτών ως μελών της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής:

Νοείται ότι, ως μέλος της πιο πάνω Επιτροπής, μπορεί να εκλεγεί και πρόσωπο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος ενός ή περισσοτέρων δικαιούχων ιδιοκτητών.

(2) Έκαστος δικαιούχος ιδιοκτήτης παρών ή αντιπροσωπευόμενος δι’ αντιπροσώπου ως προνοείται εις το εδάφιον (3) του άρθρου 9 δικαιούται εις μίαν ψήφον.