Απόφασις ενοποιήσεως και αναδιανομής και Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

9.-(1) Οσάκις κατά την πρώτην ταύτην συνεδρίασιν ή μεταγενεστέρως η τοιαύτη έκθεσις υπογράφεται υπό της πλειοψηφίας των δικαιούχων ιδιοκτητών και οσάκις οι ούτως υπογράφοντες δικαιούχοι ιδιοκτήται κέκτηνται ιδιοκτησίαν ήτις εν συνόλω ανταποκρίνεται προς πλέον του ημίσεος της ολικής εγγεγραμμένης αξίας της επηρεαζομένης περιοχής, θα τεκμαίρεται ότι ελήφθη απόφασις ενοποιήσεως και αναδιανομής και ότι συνεστήθη Συνεταιρισμός Ενοποιήσεως και Αναδιανομής (εν τοις εφεξής αναφερόμενος ως “ο Συνεταιρισμός”).

(2) Γνωστοποίησις επί τούτω δημοσιεύεται υπό του Επάρχου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

(3) Κατά την πρώτην συνεδρίασιν των δικαιούχων ιδιοκτητών ή καθ’ οιανδήποτε μεταγενεστέραν συνεδρίασιν κληθείσαν προς εξέτασιν του ενδεχομένου υιοθετήσεως αποφάσεως ενοποιήσεως και αναδιανομής δικαιούχος ιδιοκτήτης δύναται όπως αντιπροσωπεύηται υφ’ όλας τας απόψεις υπό αντιπροσώπου αλλ’ ουδείς αντιπρόσωπος δύναται να αντιπροσωπεύη πλέον του ενός εικοστού του ολικού αριθμού των δικαιούχων ιδιοκτητών.

(4) Ληφθείσα απόφασις περί ενοποιήσεως και αναδιανομής δεσμεύει πάντας τους ιδιοκτήτας εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής και δεν δύναται να ανακληθή ειμή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

(5) Μετά την λήψιν αποφάσεως περί ενοποιήσεως και αναδιανομής πάντες οι εντός της περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής ιδιοκτήται καθίστανται μέλη του Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής.