Προκαταρκτική συνεδρίασις και προσωρινή επιτροπή

6.-(1) Οσάκις ήθελε φανή εις τον Έπαρχον ότι αριθμός δικαιούχων ιδιοκτητών επιθυμεί την εφαρμογήν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής επί της ιδιοκτησίας αυτών και καθίσταται επιθυμητή η τοιαύτη ενοποίησις και αναδιανομή, ούτος δύναται να συγκαλέση προκαταρκτικήν συνεδρίασιν των ιδιοκτητών της περιοχής ένθα καθίσταται πιθανή η ενοποίησις και αναδιανομή.

(2) Εάν η πλειοψηφία των παρόντων κατά την προκαταρκτικήν συνεδρίασιν ευνοή την λήψιν μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής ούτοι προβαίνουσιν εις εκλογήν τριών ιδιοκτητών, οίτινες ομού μετά των εν τω εδαφίω (1) του άρθρου 10 αναφερομένων δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσωσιν επιτροπήν ήτις θα είναι γνωστή ως προσωρινή επιτροπή της περιοχής.