Κατάλογος ιδιοκτητών

7.-(1) Η προσωρινή επιτροπή προβαίνει, ως οίον τε τάχιον, εις καθορισμόν της υπό ενοποίησιν και αναδιανομήν περιοχής και λαμβάνει παρά του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου κατάλογον των ονομάτων των ιδιοκτητών της επηρεαζομένης περιοχής, της εκτάσεως του κτήματος εκάστου τούτων και των καταχωρημένων λεπτομερειών δι’ έκαστον κτήμα και της ολικής εγγεγραμμένης ή κατακεχωρημένης αξίας κατά την ημερομηνίαν της αιτήσεως και δημοσιεύει τον κατάλογον μαζί με κτηματικό σχέδιο στο οποίο φαίνεται η επηρεαζόμενη περιοχή και οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δύναται, εντός είκοσι και μιας ημερών από της δημοσιεύσεως του καταλόγου, να υποβάλη ένστασιν προς τον Διευθυντή Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, υποδεικνύων τους λόγους δι’ ους οιαδήποτε ιδιοκτησία εμφαινομένη εις τον κατάλογον ως ανήκουσα εις τον ιδιοκτήτην δέον να θεωρηθή ως μη ανήκουσα εις τον ιδιοκτήτην και επίσης υποδεικνύων λόγους δι’ ους το όνομα αυτού δέον να συμπεριληφθή εις τον κατάλογον και επί τη υποβολή τοιαύτης ενστάσεως, ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διερευνά, ως οίον τε τάχιον, ταύτην και γνωστοποιεί την απόφασιν αυτού εις τον ενιστάμενον και όλους τους άλλους ενδιαφερομένους και δημοσιεύει τον τυχόν τροποποιηθέντα κατάλογον μαζί με κτηματικό σχέδιο, στο οποίο φαίνεται η επηρεαζόμενη περιοχή. Οιοσδήποτε ενδιαφερόμενος όστις ήθελε θεωρήσει ότι παραβλάπτεται εκ της αποφάσεως δύναται, εντός είκοσι και μιας ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως αυτής, να εφεσιβάλη ταύτην εις το Δικαστήριον:

Νοείται ότι-

(α) η καταχώρησις εφέσεως εις το Δικαστήριον ως ανωτέρω προνοείται δεν θα κωλύη την σύγκλησιν της πρώτης συνεδριάσεως των δικαιούχων ιδιοκτητών ή οιανδήποτε άλλην ενέργειαν επί τη βάσει του παρόντος Νόμου·

(β) οσάκις ήθελε γίνει έφεσις εις το Δικαστήριον ως ανωτέρω προνοείται, ο κατάλογος των ιδιοκτητών θα τροποποιήται συμφώνως προς την απόφασιν του Δικαστηρίου εν τη κατ’ έφεσιν διαδικασία·

(γ) θα είναι νόμιμον όπως πληρωθή αποζημίωσις τοις μετρητοίς αντί της παροχής ιδιοκτησίας εις οιονδήποτε πρόσωπον όπερ ήθελεν αναγνωρισθή υπό του Δικαστηρίου ως ιδιοκτήτης:

Νοείται περαιτέρω ότι, η προσωρινή επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την καθορισθείσα περιοχή μέχρι και τη σύγκληση της πρώτης συνεδρίας των ιδιοκτητών, σύμφωνα με το άρθρο 8.

(2) Ο Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τηρεί συνεχώς τον εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενον κατάλογον ιδιοκτητών πλήρως ενημερωμένον εν όψει τροποποιήσεων αι οποίαι αναγκαιούσιν ως εν τη παραγράφω (β) της επιφυλάξεως του ρηθέντος εδαφίου και μεταβιβάσεων ιδιοκτησιών γενομένων, μετά την υπ’ αυτού κατάρτισιν του καταλόγου, εκουσίως, αναγκαστικώς ή κατόπιν θανάτου ιδιοκτήτου τινός.