Αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές

18. Η Επιτροπή, αν το κρίνει αιτιολογημένο, καταβάλλει αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε σε καλλιέργειες ή όταν τα έργα αναδασμού παρεμπόδισαν τη χρήση ιδιοκτησίας κατά τρόπο ο οποίος προκαλεί οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη της. Το ποσό της αποζημίωσης λογίζεται ως μέρος των δαπανών που προβλέπονται από την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 35.