Καταργήθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 22(Ι)/97

19. Καταργήθηκε από το άρθρο 11 του Ν.22(Ι)/97.