Σχέδιον οδών, υδραγωγών, αυλάκων και έργων αναπτύξεως

20.-(1) Η Επιτροπή προβαίνει εις την προπαρασκευήν σχεδίου νέων οδών, υδραγωγών, αυλάκων και άλλων έργων, λαμβανομένων υπ’ όψιν των παρουσών και μελλουσών αναγκών προσπελάσεως, των αρδευτικών, αποχετευτικών και διαφυλάξεως του εδάφους έργων η εκτέλεσις των οποίων διεξήχθη ή θα διεξαχθή επί τη βάσει της ισχυούσης νομοθεσίας ως και της εν γένει αναπτύξεως της περιοχής.

(2) Το εν λόγω σχέδιον σημειοί ωσαύτως τας υφισταμένας οδούς, υδραγωγούς, αύλακας και τα έργα τα σχετιζόμενα με αυτάς.

(3) Άμα τω καταρτισμώ του σχεδίου τούτο δημοσιεύεται κατά τον καθωρισμένον τρόπον οπότε δύναται να επιθεωρηθή και ενστάσεις δύνανται να υποβληθώσι κατ’ αυτού προς την Επιτροπήν εντός είκοσι και μιας ημερών από της ημερομηνίας της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

(4) Μετά την λήξιν της προθεσμίας των είκοσι και μιας ημερών η Επιτροπή εξετάζει τας ενστάσεις και προβαίνει εις οιασδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου ήθελε κρίνει αναγκαίας και εν περιπτώσει τροποποιήσεως του το σχέδιον επαναδημοσιεύεται ως έχει τροποποιηθή. Αι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ενστάσεων κοινοποιούνται εις όλους τους επηρεαζομένους δι’ επιστολής του Προέδρου αυτής.

(5) Εάν μεταγενεστέρως διαπιστωθή η ανάγκη το αρχικόν σχέδιον δύναται να τροποποιηθή διά της εγκρίσεως συμπληρωματικού τοιούτου, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα ακολουθήται η αυτή διαδικασία εγκρίσεως και εκτελέσεως του ως και διά το αρχικόν σχέδιον.