Σχέδιον ενοποιήσεως και αναδιανομής

21. Η Επιτροπή προβαίνει στην προπαρασκευή σχεδίου ενοποίησης και αναδιανομής για την επηρεαζόμενη περιοχή το οποίο πρέπει κατά το δυνατόν να συνάδει προς τις διατάξεις του Πρώτου Πίνακα, η δε αναδιανομή των ιδιοκτησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δεύτερου Πίνακα. Η Επιτροπή ετοιμάζει, επίσης σχέδιο εξωραϊσμού τοπίου και προστασίας του περιβάλλοντος.