Μισθώσεις και αποζημιώσεις

22.-(1) Πάσα πρόβλεψις περί τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης μισθώσεως ιδιοκτησίας εντός της επηρεαζομένης περιοχής δημοσιεύεται ομού μετά του σχεδίου ενοποιήσεως και αναδιανομής.

(2) Οσάκις αποφασισθή η πληρωμή αποζημιώσεως, ως αποτέλεσμα της υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, αύτη θα πληρώνηται αμέσως υπό της Επιτροπής και θα εισπράττηται αύτη παρ’ οιουδήποτε προσώπου όπερ αντλεί όφελος εκ της τροποποιήσεως, μεταβιβάσεως ή ακυρώσεως υφισταμένης μισθώσεως νοουμένου ότι οσάκις η Επιτροπή αδυνατεί να αποφασίση εάν ωρισμένον πρόσωπον αντλή όφελος εκ των νέων διευθετήσεων ως προς τας μισθώσεις, ολόκληρον το ποσόν της αποζημιώσεως ή το υπόλοιπον ταύτης θα θεωρήται ως μέρος των δαπανών των μέτρων ενοποιήσεως και αναδιανομής.