Αμοιβαί

48. Τα αιρετά ή διοριζόμενα μέλη, μη δημόσιοι υπάλληλοι, των διαφόρων επιτροπών των συνιστωμένων δυνάμει του παρόντος Νόμου θα λαμβάνωσι τοιαύτην αμοιβήν κατά συνεδρίασιν οίαν ήθελεν εκάστοτε καθορίσει ο Υπουργός.