Επιφύλαξις

47.-(1) Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται επί ιδιοκτησίας-

(α) ανηκούσης εις την Κυπριακήν Δημοκρατίαν·

(β) ανηκούσης εις Συμβούλιο Δήμου, Κοινοτικό Συμβούλιο, νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου ή οργανισμόν κοινής ωφελείας και χρησιμοποιουμένης ή σκοπουμένης όπως χρησιμοποιηθή διά σκοπόν δημοσίας ωφελείας·

(γ) ανηκούσης εις μεταλλευτικήν επιχείρησιν και χρησιμοποιουμένης ή σκοπουμένης όπως χρησιμοποιηθή διά μεταλλευτικούς σκοπούς,

ειμή τη εγγράφω συναινέσει του κυρίου αυτής.

(2) Διά τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), “σκοποί δημοσίας ωφελείας” περιλαμβάνουσι τους εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 3 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας Νόμου του 1962 εκτιθεμένους σκοπούς.

(3) Εν περιπτώσει καθ’ ην η πραγματικότης οιασδήποτε σκοπουμένης ενεργείας ως εν τη παραγράφω (β) ή εν τη παραγράφω (γ) του εδαφίου (1) ήθελε διαμφισβητηθή, η εν λόγω πραγματικότης διαπιστούται διά της αποδείξεως αποφασιστικών μέτρων ενδεικνυόντων την τοιαύτην σκοπουμένην ενέργειαν και ληφθέντων προ της δυνάμει του άρθρου 6 συγκλήσεως προκαταρκτικής συνεδριάσεως των ιδιοκτητών της περιοχής εν τη οποία κείται η εν τη ρηθείσα παραγράφω αναφερομένη ιδιοκτησία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, της δυνάμει του άρθρου 39 εκδόσεως Διατάγματος κηρύττοντος την εν λόγω περιοχήν ως περιοχήν ενοποιήσεως και αναδιανομής.