Αδικήματα

46.-(1) Πας όστις-

(α) εσκεμμένως και παρανόμως επεμβαίνει εις οιαδήποτε μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής εντός περιοχής ενοποιήσεως και αναδιανομής·

(β) εσκεμμένως και παρανόμως παρεμποδίζει οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής ή οιονδήποτε πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπό ταύτης ή οιονδήποτε πρόσωπον διορισθέν προς εκτέλεσιν οιουδήποτε έργου επί τη βάσει του παρόντος Νόμου,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα τριακόσια ευρώ (€300,00) ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού γενομένου επί τη βάσει τούτου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα διακόσια ευρω (€200,00).