Σχέδιον, εκτίμησις και κατάλογοι

16. Η Επιτροπή λαμβάνει παρά μεν του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σχέδιον δεικνύον τας προς ενοποίησιν και αναδιανομήν ιδιοκτησίας και τον εν τω εδαφίω (2) του άρθρου 7 αναφερόμενον ενημερωμένον κατάλογον των ονομάτων των ιδιοκτητών και των εντός της ενδιαφερομένης περιοχής ιδιοκτησιών αυτών, διακρινομένων δι’ αναφοράς προς την τοποθεσίαν και τα χωρομετρικά σχέδια, παρά δε της επιτροπής εκτιμήσεως τον τελικόν κατάλογον ο οποίος δεικνύει την εκτιμηθείσαν αξίαν εκάστης ιδιοκτησίας εν τη επηρεαζομένη περιοχή.