Επιτροπή Ενοποιήσεως και Αναδιανομής

10.-(1) Πάντα τα μέτρα ενοποιήσεως και αναδιανομής τελούσιν υπό τον έλεγχον και επίβλεψιν της Επιτροπής Ενοποιήσεως και Αναδιανομής (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “η Επιτροπή”) πρόεδρος της οποίας είναι ο Προϊστάμενος, και μέλη ο Έπαρχος, ο Διευθυντής, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και τρεις δικαιούχοι ιδιοκτήται εκλεγόμενοι ως προνοείται εις το άρθρον 11.

(2) Καθ’ οιανδήποτε δεόντως συγκληθείσαν συνεδρίασιν της Επιτροπής θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία εάν είναι παρόντες η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής εφόσον και ο πρόεδρος ταύτης είναι παρών:

Νοείται ότι εάν δεν υφίσταται απαρτία κατά τινα συνεδρίασιν τότε συγκαλείται μεταγενεστέρα συνεδρίασις εντός δεκαπενθημέρου έχουσα την αυτήν ημερησίαν διάταξιν οπότε οσαδήποτε μέλη ήθελον παραστή λογίζεται ότι αποτελούσιν απαρτίαν.

(3) Εάν αιρετόν μέλος της Επιτροπής παύση να είναι δικαιούχος ιδιοκτήτης ή εάν άνευ ευλόγου αιτίας ικανοποιούσης τον Πρόεδρον της Επιτροπής παραλείπη να παραστή εις τρεις συνεχείς συνεδριάσεις της Επιτροπής τότε παύει από του να είναι μέλος της Επιτροπής.

(4) Εάν κενωθούν οποιεσδήποτε θέσεις αιρετών μελών της Επιτροπής αυτές πληρούνται από τους υποψηφίους που ήσαν επιλαχόντες κατά την εκλογή που διενεργήθηκε με βάση το άρθρο 11. Εάν η πλήρωση κενωθείσας θέσης από επιλαχόντα δεν καταστεί δυνατή για οποιοδήποτε λόγο, τότε διενεργείται για το σκοπό αυτό αναπληρωματική εκλογή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11.

(5) Τον Πρόεδρον ασθενούντα, απουσιάζοντα, ή άλλως κωλυόμενον αναπληροί ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας.

(6) Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.