Εξουσία της Επιτροπής

17.-(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή οιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος υπ’ αυτού δύναται δι’ ειδοποιήσεως να απαιτήση όπως οιοσδήποτε ιδιοκτήτης ή οιονδήποτε άλλο πρόσωπον ενδιαφερόμενον εις ιδιοκτησίαν εντός της επηρεαζομένης περιοχής εμφανισθή ενώπιον αυτού εις ημέραν, ώραν και τόπον καθωρισμένον εν τη ειδοποιήσει και παράσχη πάσαν πληροφορίαν εν σχέσει προς την ιδιοκτησίαν ην δύναται να παράσχη και προσαγάγη πάντα τα υπό τον έλεγχον ή κατοχήν αυτού έγγραφα εν σχέσει προς ταύτην, νοουμένου ότι η τοιαύτη πληροφορία ή τα τοιαύτα έγγραφα απαιτούνται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Επί τω σκοπώ ασκήσεως των εις αυτήν ανατιθεμένων αρμοδιοτήτων η Επιτροπή ή παν πρόσωπον εξουσιοδοτημένον υπ’ αυτής κέκτηται εξουσίαν όπως εισέρχηται, καταμετρή, χωρομετρή, διατρέχη ή ανασκάπτη διά σκοπούς εξετάσεως του εδάφους ή εκτιμήσεως οιανδήποτε ιδιοκτησίαν και τοποθετή επ’ αυτής τοιαύτα ορόσημα οία θα έκρινε πρέπον:

Νοείται ότι άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου ή του κατόχου η Επιτροπή ή το υπ’ αυτής εξουσιοδοτημένον πρόσωπον δεν θα εισέρχηται-

(α) εις οιανδήποτε κατοικίαν άνευ δεόντως ητιολογημένου δικαστικού εντάλματος·

(β) εις οιανδήποτε οικοδομήν άλλην ή κατοικίαν άνευ προηγουμένης οκταημέρου ειδοποιήσεως προς τούτο προς τον κάτοχον ταύτης.

(3) Ευθύς ως τούτο ήθελε καταστή πρόσφορον μετά την τοιαύτην είσοδον η Επιτροπή καταβάλλει αποζημίωσιν δι’ οιανδήποτε προκληθείσαν ζημίαν και εν περιπτώσει διαφωνίας ως προς το ποσόν ταύτης τούτο καθορίζεται υπό του Δικαστηρίου.

(4) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να εμφανισθή ή να παράσχη πληροφορίαν ή προσαγάγη έγγραφα ως εν τω εδαφίω (1) προνοείται ή όστις εσκεμμένως εμποδίζει παν πρόσωπον εν τη νομίμω εκτελέσει οιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας αυτού επί τη βάσει του εδαφίου (2) διαπράττει αδίκημα και υπόκειται εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £250.