Ενοποίησις και Αναδιανομή διά συμφωνίας

5.-(1) Οσάκις δύο ή πλείονες ιδιοκτήται συμφωνώσι και αναλαμβάνωσι την αναδιανομήν ωρισμένης ιδιοκτησίας ανηκούσης εις αυτούς, η συμφωνία αύτη διατυπούται εγγράφως και υπογράφεται υπό των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών οίτινες δι’ εγγράφου αιτήσεως αυτών προς τον Προϊστάμενον πληροφορούσιν αυτόν περί της γενομένης συμφωνίας και επισυνάπτουσι την γενομένην έγγραφον συμφωνίαν.

(2) Ο Προϊστάμενος εξετάζει την συμφωνίαν και εάν ικανοποιηθή ότι αύτη πληροί τους σκοπούς και τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκρίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31, ταύτην μετά ή άνευ τροποποιήσεων, ως θα έκρινε πρέπον:

Νοείται ότι εάν η περί ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφωνία καλύπτη ιδιοκτησίαν επιβεβαρημένην με την πληρωμήν χρημάτων ή επί της οποίας υφίσταται δικαίωμα διόδου, προνόμιον, εξουσία, δουλεία ή άλλο δικαίωμα ή ωφέλημα εγγεγραμμένον ή κατακεχωρημένον εις τα βιβλία του Κτηματολογίου, ο Προϊστάμενος δεν εγκρίνει ταύτην εάν δεν υποβληθή εις αυτόν η έγγραφος συγκατάθεσις του προσώπου υπέρ ου υφίσταται η επιβάρυνσις περί πληρωμής χρημάτων ή του ιδιοκτήτου της ιδιοκτησίας υπέρ ης υφίσταται το δικαίωμα διόδου, το προνόμιον, η εξουσία, η δουλεία ή το άλλο ωφέλημα ως θα ήτο η περίπτωσις.

(3) Επί τη εγκρίσει συμφωνίας υπό του Προϊσταμένου συμφώνως προς το αμέσως προηγούμενον εδάφιον οι συμμετέχοντες εις την περί ενοποιήσεως και αναδιανομής συμφωνίαν ιδιοκτήται δύνανται να αιτήσωνται παρά του Προϊσταμένου την έκδοσιν δανείου ή την παροχήν άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων επί σκοπώ εκτελέσεως της συμφωνηθείσης ενοποιήσεως και αναδιανομής και ούτος δύναται να εκδώση το αιτηθέν δάνειον, ή να παράσχη τας πιστωτικάς διευκολύνσεις υπό τοιούτους όρους οίους θα έκρινε πρέπον.

(4) Συμφωνία γενομένη επί τη βάσει και συμφώνως των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν θα εκτελήται κατά τρόπον παρεμποδίζοντα την σύστασιν Συνεταιρισμού Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων επί τη βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εις την περιοχήν του οποίου περιλαμβάνονται γαίαι ή μέρος αυτών καλυπτόμεναι υπό συμφωνίας περί ενοποιήσεως και αναδιανομής αγροτικού κτήματος.

(5) Επί τη επιτεύξει συμφωνίας επί τη βάσει του παρόντος άρθρου αι διατάξεις του άρθρου 29 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, επί πάσης ιδιοκτησίας καλυπτομένης υπό της συμφωνίας και πάσης επ’ αυτής επιβαρύνσεως, νοουμένου ότι ο Προϊστάμενος υποκαθιστά τον εν τω άρθρω 29 αναφερόμενον Πρόεδρον της Επιτροπής.